SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 45/2004 vp

StVM 45/2004 vp - HE 260/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta (HE 260/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan omarahoitusosuutta alennetaan verokompensaation toteuttamiseksi.

Esitys liittyy tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi talousarvioesityksen yhteydessä. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2005 alusta lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​