SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 45/2010 vp

StVM 45/2010 vp - HE 254/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 254/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

kassanjohtaja Marja-Leena Meriläinen, Metallityöväen Liiton Työttömyyskassa

apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Lain voimassaoloa jatkettaisiin vuodella. Esityksen tavoitteena on helpottaa yritysten toiminnan sopeuttamista kysynnän muutoksiin ja parantaa sopeuttamistoimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden asemaa. Ehdotetulla lailla jatkettaisiin menettelyä, jossa työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksettaisiin työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Myös työntekijän, jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan.

Lomautusajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin lomautuksiin, jotka toteutetaan 4 päivän tammikuuta 2010 ja 1 päivän tammikuuta 2012 välisenä aikana. Palkanalennusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2010—2012 ansaittujen palkkojen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työttömyysturvalain 4 lukua muutettiin määräaikaisella lailla vuoden 2010 osalta niin, että työntekijällä, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä, on lomautuspäiviltä oikeus täyteen työttömyyspäivärahaan sovitellun päivärahan sijasta. Nyt väliaikaista muutosta ehdotetaan vielä jatkettavaksi yhdellä vuodella. Väliaikainen muutos koskisi edelleen vain lyhennetylle työviikolle lomautettuja. Muutoksen myötä jo yhdeksi päiväksi viikossa lomautetut pääsevät työttömyysturvan piiriin. Soviteltua päivärahaa koskevien säännösten mukaan he eivät saisi päivärahaa lainkaan, koska soviteltua päivärahaa saa, jos työaikaa on lyhennetty vähintään 25 prosenttia. Muutoksen vaikutuksesta päivärahan määrä kuitenkin laskee niillä lomautetuilla, joiden kuukausiansiot ovat alle 3 200 euroa kuukaudessa ja jotka on lomautettu 2—4 päiväksi viikossa.

Määräaikaista lakia säädettäessä valiokunta ilmaisi huolensa muutoksen vaikutuksista pienipalkkaisilla palvelualoilla ja muilla matalapalkka-aloilla työskentelevien asemaan. Valiokunta edellytti, että lomautusten kehittymistä seurataan ja tarvittaessa lakia muutetaan, jos työttömyysturvalain muutos muuttaa lomautustapoja myös muilla aloilla. Tyypillisesti lyhennetylle työviikolle lomautetaan teollisuusaloilla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhdeksi päiväksi viikossa lomauttaminen ei kuitenkaan ole vuoden aikana yleistynyt julkisen sektorin tai palvelualojen piirissä. Lomautukset ovat kaiken kaikkiaan vuoden kuluessa vähentyneet. Eniten lomautettuja on edelleen metallituotteiden, koneiden ja laitteiden sekä sähkölaitteiden valmistuksen toimialoilla.

Vuoden 2010 aikana valtio on osallistunut lomautusajalta maksettujen ansioihin perustuvien työttömyyspäivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalla osuudella. Vuonna 2011 valtio ei osallistu lomautusajan työttömyysturvan rahoitukseen, eikä esityksellä siten ole vaikutusta valtion menoihin. Esityksellä ei arvioida olevan vaikutusta myöskään työttömyysvakuutusrahaston menoihin, koska muutos ei näytä vaikuttaneen lomautusten määrään.

Talouden elpyminen ja työllisyystilanne näyttää edelleen siinä määrin epävarmalta, että lomautusten määrä pysynee ensi vuonnakin suhteellisen korkeana. Työttömyysturvalain väliaikainen muutos helpottaa pahiten työttömyydestä kärsivien teollisuusalojen työttömyyskassojen työtä, nopeuttaa työttömyysturvan maksatusta työttömille ja eräissä tilanteissa parantaa lomautettujen työttömyysturvan tasoa. Esitys merkitsee yhden vuoden jatkoaikaa myös sille, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä työpaikalla tapahtunut määräaikainen palkanalennus ei heikennä myöhemmin työttömäksi tulevan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Valiokunta pitää määräaikaisen lain jatkamista esityksen mukaisesti perusteltuna.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

VASTALAUSE

Perustelut

Kuten lain perusteluista ja valiokunnan mietinnöstä ilmenee, nyt kyseessä olevan väliaikaisen lainmuutoksen seurauksena päivärahan määrä laskee niillä lomautetuilla, joiden kuukausiansiot ovat alle 3 200 euroa/kk ja jotka on lomautettu 2—4 päiväksi viikossa. Vaikka laki sinänsä helpottaa työttömyyskassojen toimintaa ja nostaa niiden lomautettujen päivärahan määrää, joiden kuukausiansiot ovat yli 3 200 euroa kuukaudessa, ei heikennystä voida pitää hyväksyttävänä, koska se kohdistuu ennen kaikkea pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla palvelualoilla työskenteleviin.

Se, että kyseessä on määräaikainen laki, ja se, että työttömyysturvan heikentäminen koskee pientä ryhmää, ei ole hyväksyttävä peruste työntekijöiden epätasa-arvoiselle kohtelulle.

Ehdotus

Edelläolevan perusteella ehdotamme,

että hyväksytään seuraava lausuma:

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin lakiehdotukseen liittyvän tasa-arvo-ongelman poistamiseksi ja vajaatyöllistettyjen työttömyysturvaoikeuden yhdenmukaistamiseksi korottamalla sovitellun päivärahan työaikarajan 75 prosentista 80 prosenttiin ja ansaintarajan 95 prosenttiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

 • Erkki Virtanen /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsänen /kd

​​​​