SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 46/2002 vp

StVM 46/2002 vp - HE 246/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 246/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula ja ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö

puheenjohtaja Hannu Hakkola, Tapaturmalautakunta

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat

jaostopäällikkö Ilkka Ojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

lakimies Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät

Lisäksi valiokunta on saanut Eläkelautakunnan sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi työntekijäin eläkelain 20 §:ään muutoksia, joilla vahvistetaan yksityisten alojen eläkevalituksia käsittelevän eläkelautakunnan asemaa riippumattomana muutoksenhakuasteena. Myös yrittäjien eläkelakiin, maatalousyrittäjien eläkelakiin, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeistä annettuun lakiin, kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamisesta annettuun lakiin, maata-loustuotannon lopettamistuesta annettuun lakiin, maatalousyrittäjien luopumistuesta annettuun lakiin ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eläkelautakuntaa koskevia muutoksia. Samalla ehdotetaan myös tapaturmavakuutusasioita käsittelevän tapaturmalautakunnan toimikauden pidentämistä eläkelautakunnan tavoin viideksi vuodeksi.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Eläkeasioiden muutoksenhakijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että vireillä olevat valitukset voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. Tämän vuoksi eläkelautakunnan riittävistä resursseista on huolehdittava.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​