SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 46/2010 vp

StVM 46/2010 vp - HE 304/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 304/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

suunnittelija Sari Erkkilä, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Lisäksi Suomen Kuntaliitto on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2014 loppuun. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, valvontaa ja rakenteita koskeva lainsäädäntötyö on käynnistetty, minkä vuoksi kotihoitokokeilua on tarkoituksenmukaista jatkaa siihen asti, kunnes asiasta säädetään pysyvässä lainsäädännössä.

Lakien voimaantulosäännöksissä ehdotetaan myös säädettäväksi kunnan tai kuntayhtymän mahdollisuudesta irrottautua kokeilusta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi kokeilun jatkumisesta niissä tilanteissa, joissa kokeilussa mukana oleva kunta lakkaa kuntajaon muutoksen johdosta. Tällöin kokeilu jatkuisi muutoksen seurauksena muodostuneessa kunnassa, jollei tämä ilmoita sosiaali- ja terveysministeriölle irrottautuvansa kokeilusta. Kotihoitokokeilua voitaisiin jatkaa myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tarkoitetuilla yhteistoiminta-alueilla tilanteissa, joissa kotihoitokokeilussa mukana oleva kunta muodostaa yhteistoiminta-alueen yhdessä muiden kuntien kanssa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon kotihoidoksi yhdistämistä koskevaa kokeilua ehdotetaan jatkettavan vuoden 2014 loppuun. Jatkoa perustellaan sillä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, valvontaa ja rakenteita koskeva lainsäädäntötyö on käynnistetty ja kotihoitokokeilua on tarkoituksenmukaista jatkaa siihen asti, kunnes asiasta säädetään pysyvässä lainsäädännössä. Valiokunta toteaa, että hallituksen esitys on annettu eduskunnalle niin myöhään, että sen käsittelylle on jäänyt hyvin vähän aikaa.

Kokeilun jatkamista perusteltiin kaksi vuotta sitten muun muassa palvelurakenneuudistuksen ja valmisteltavana olevan terveydenhuoltolain yhteydessä toteutettavaksi aiotuilla muutoksilla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi tuolloin, että väliaikaisesta lainsäädännöstä tulee tämänkin lain piiriin kuuluvissa kysymyksissä pyrkiä mahdollisimman nopeasti pysyvään lainsäädäntöön. Valiokunta piti pysyvän lainsäädännön aikaansaamista tärkeänä myös sen vuoksi, ettei kokeiluun enää hyväksytä uusia kuntia, mikä saattaa kokeilun ulkopuolelle jäävien kuntien osalta hidastaa hyvien käytäntöjen omaksumista (StVM 39/2008 vp).

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita on uudistettu vähentämällä laitoshoitoa ja lisäämällä kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Valiokunta pitää välttämättömänä, että palveluja järjestettäessä hoitopaikan tarkoituksenmukaisuus arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan. Hoitopaikan valinnassa on oltava käytettävissä laitoshoidon lisäksi enemmän erilaisia tuetun asumisen muotoja. Kotiin annettavia palveluja on tarpeen kehittää koko maan laajuisesti kiinnittäen huomiota asiakkaiden tarpeiden lisäksi asiakasmaksuihin, henkilöstömitoitukseen, palvelujen kuormittavuuteen ja henkilökunnan kuulemiseen palvelujen rakenteita muutettaessa.

Valiokunta katsoo, että kokeilun toteutumista on seurattava esimerkiksi kunnille järjestettävien kyselyjen avulla. Valiokunta puoltaa kokeilun jatkamista hallituksen esityksen mukaisesti ja toteaa käsityksenään, että terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskeva lainsäädäntö on tarpeen saada aikaan mahdollisimman pian ja että samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista säätää kotihoidosta pysyvällä lainsäädännöllä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen