SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 47/2010 vp

StVM 47/2010 vp - LA 115/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta (LA 115/2010 vp — Timo Kalli /kesk ym.).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallintojohtaja Pertti Rauhio, eduskunnan kanslia

johtaja Heli Backman ja hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

aluekehitysjohtaja Heikki Kammonen, Valtiokonttori

lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Keva

LAKIALOITE

Aloitteessa ehdotetaan kansanedustajain eläkelain niin sanottua sopeutumiseläkettä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että jatkossa ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan mainitun eläkkeen sijaan maksettaisiin alle 59-vuotiaille kansanedustajille sopeutumisrahaa edustajantoimen kestosta riippuen enintään yhden—kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Samalla lain nimike muutettaisiin siten, että se olisi laki kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta. Sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttaisivat työ- tai yrittäjätoimintaan perustuvien ansiotulojen lisäksi sopeutumisrahan saajan pääomatulot. Lakiin ehdotetaan myös eräitä lakiteknisiä muutoksia, jotka aiheutuvat työeläkejärjestelmään viime vuosina tehdyistä muutoksista. Lisäksi kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhe-eläkeoikeutta ei olisi sopeutumisrahalla olleen kansanedustajan jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää kansanedustajien eläkkeisiin ehdotettua uudistusta kannatettavana ja puoltaa sen hyväksymistä. Ehdotus on yhdensuuntainen viime vuosina toteutettujen eläkepoliittisten uudistusten kanssa. Eri eläkejärjestelmissä on pyritty luopumaan sellaisista eläkemuodoista, jotka mahdollistavat varhaisen eläkkeelle jäämisen. Tästä syystä on johdonmukaista luopua myös kansanedustajan sopeutumiseläkkeestä, jonka turvin voi jäädä nk. täydelle eläkkeelle alimmillaan noin 40-vuotiaana. Sopeutumiseläkkeen sijalle tulevan etuuden, sopeutumisrahan, määräaikaisuus kannustaa työnteon jatkamiseen edustajantoimen jälkeen. Samalla sopeutumisraha kuitenkin kohtuullisella tavalla väliaikaisesti turvaa edustajavuosien jälkeistä toimeentuloa. Kansanedustajien vanhuuseläkkeen ikärajana säilyy edelleen 65 vuotta.

Sopeutumisrahan taso määräytyy sekä edustajantoimen pituuden että edustajan palkkion perusteella. Käytännössä sopeutumisrahan minimi on 28 % edustajapalkkion määrästä eli noin 1 750 euroa kuukaudessa. Jos sopeutumisrahalle jäävä saa jo jostain toisesta järjestelmästä eläkettä, otetaan eläke huomioon sopeutumisrahan määrää laskettaessa. Lisäksi sopeutumisrahaa vähentävät täysimääräisesti sekä ansiotulot että pääomatulot.

Sopeutumisrahaan on oikeus vähintään 3 vuotta edustajana toimineella. Sopeutumisrahan kesto määräytyy edustajantoimen pituuden perusteella ja on edustajavuosista riippuen 1, 2 tai 3 vuotta. Sopeutumisrahalle jäävän pitkään edustajana toimineen tulee olla iältään vähintään 56-vuotias ja yhden kauden edustajana toimineen vähintään 58-vuotias, jotta hän olisi oikeutettu sopeutumisrahaan tätä pidemmäksi ajaksi eli eläkkeelle jäämiseensä asti. Kokonaisuudessaan uudistus merkitseekin heikennystä edustajantoimen jälkeiseen toimeentuloturvaan.

Valiokunta huomauttaa, että sopeutumiseläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi sopeutumisrahaksi edellyttää, että erikseen selvitetään, miten uusi etuus, sopeutumisraha, otetaan huomioon muita sosiaalietuuksia, kuten sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa tai vammaisetuuksia myönnettäessä. Samoin olisi tarpeen selvittää sopeutumisrahan vaikutus muun muassa eläkkeen kertymiseen ja työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen suuruuden määräytymiseen. Valiokunta katsoo lisäksi, että lainsäädännön selkeyden kannalta olisi tarpeen ajanmukaistaa edustajien eläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä koskevat lait kokonaisuudessaan vastaamaan niin sisällöltään kuin terminologialtaan paremmin voimassa olevan työeläkelainsäädännön sääntelyä.

Valiokunta ehdottaa, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Lakia sovelletaan kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus

Valiokunta ehdottaa 2, 4 ja 5 §:ssä olevien viittaussäännösten tarkistamista. 18 §:ssä säädetty etuuden hakijaa tai saajaa koskevista tiedoista ilmoittaminen ehdotetaan kansliatoimikunnan sijasta eduskunnan kanslian tehtäväksi. Lisäksi valiokunta ehdottaa lain nimikkeen muuttamista muiden työeläkelakien tapaan yksikkömuotoon.

2. lakiehdotus

Valiokunta ehdottaa, että 1 §:n 1 momentin viimeinen virke poistetaan. Sopeutumisrahalla olleen edustajan jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olleen työntekijän osalta säädetään.

Valiokunta ehdottaa lisäksi lain nimikkeen muuttamista ensimmäisen lakiehdotuksen nimikettä vastaavasti sekä 2 §:n viittaussäänöksen tarkistamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että hyväksytään uusi 3.—5. lakiehdotus (Valiokunnan uudet lakiehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kansanedustajain eläkelain (329/1967) 7 §:n 2 momentti, 10, 12, 13, 16 ja 17 §, sellaisina kuin niistä ovat, 7 §:n 2 momentti laissa 864/1971, 12 § osaksi laeissa 1531/1993 ja 832/2004 sekä 13 ja 17 § laissa 1531/1993,

muutetaan lain nimike, 2 §:n 2 ja 3 momentti, 3 §, 4 §:n 2 momentti, 4 a ja 5 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §, 11 §:n 4 momentti, 14 § ja 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti laissa 541/1982, 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 11 §:n 4 momentti laissa 1531/1993, 3 § osaksi laissa 1531/1993, 4 a § laissa 475/2001, 5 §, 8 §:n 1 momentti ja 14 § laissa 832/2004 ja 9 § osaksi laissa 541/1982 sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 541/1982 ja 1531/1993, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja nykyinen 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi seuraavasti:

Laki

kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ja 3 mom. kuten LA)

Kansanedustajalla on oikeus saada vanhuuseläkkeensä varhennettuna soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olevien työntekijöiden eläkkeistä säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

(Kuten LA)

4 § (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eläkeajaksi työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä varten luetaan myös työkyvyttömyyden tai työttömyyden alkamisen ja eläkeiän saavuttamisen välinen aika soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olevien työntekijöiden eläkkeistä säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 a §

(Kuten LA)

5 §

Eläkkeen perusteena oleva palkkio lasketaan kuukautta kohden edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947), valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkiosta ja korvauksista annetun lain (1096/2006) ja Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain (1184/1994) nojalla edustajantoimesta enintään 15 viimeisen täyden kalenterivuoden aikana maksettujen palkkioiden perusteella. Kunkin vuoden palkkio tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon vuoteen 2005 saakka indeksillä ja vuodesta 2005 lukien (poist.) palkkakertoimella, josta säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 96, 97 ja 100 §:ssä. Kunkin vuoden palkkiosta vähennetään ensin määrä, joka vastaa sanotulle vuodelle vahvistettua työntekijäin eläkemaksuprosenttia. Eläkkeen perusteena oleva palkkio on näin laskettujen vuosipalkkioiden keskiarvo kuukautta kohden. Jos edustajantoimi on kestänyt vähemmän kuin 15 vuotta, eläkkeen perusteena oleva palkkio lasketaan tämän ajan täysien kalenterivuosien aikana maksetuista palkkioista. Jos edustajantoimi ei ole jatkunut yhtään täyttä kalenterivuotta, eläkkeen perusteena oleva palkkio lasketaan sen aikana jatkuneiden täysien kalenterikuukausien aikana maksetuista palkkioista.

8, 9, 11 ja 14 §

(Kuten LA)

18 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eläkkeen hakemiseen, alkamiseen, maksamiseen, lakkauttamiseen, maksamisen keskeyttämiseen, uudelleen myöntämiseen, ennakkotiedon antamiseen, sopeuttamiseen eliniän odotteen muutokseen ja eläkkeen määrän tarkistamiseen samoin kuin muutoksenhakuun ja tiedoksiantoon päätöksestä sekä tietojen antamiseen ja saamiseen sovelletaan, mitä valtion palveluksessa olevien työntekijöiden eläkkeistä säädetään. Eduskunnan kanslian on eläkkeiden maksamisen valvontaa varten ilmoitettava kunnalliselle eläkelaitokselle tiedossaan olevista, asiaan vaikuttavista seikoista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

(2 mom. kuten LA)

_______________

2.

Laki

kansanedustajain perhe-eläkelain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanedustajain perhe-eläkelain (107/1990) nimike,1 §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentti laissa 833/2004, seuraavasti:

Laki

kansanedustajan perhe-eläkkeestä

1 §

Kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olleen työntekijän osalta säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. (Poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § (Uusi)

Tämän lain mukaista perhe-eläkettä yhteensovitettaessa on yhteensovitusperusteesta voimassa, mitä kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain 8 §:ssä säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Lakia sovelletaan kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen.

_______________

Valiokunnan uudet lakiehdotukset

3.

Laki

kansaneläkelain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 6 §:n 1 momentin 11 kohta seuraavasti:

6 §

Työeläke

Tässä laissa työeläkkeellä tarkoitetaan seuraavien säädösten mukaisia työ- ja perhe-eläkkeitä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annettu laki (329/1967) ja kansanedustajan perhe-eläkkeestä annettu laki (107/1990); ja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

_______________

4.

Laki

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 8 §:n 2 momentin 8 kohta seuraavasti:

8 §

Oikeus asumistukeen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeus asumistukeen on myös henkilöllä, joka on täyttänyt 16 vuotta ja saa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967), kansanedustajan perhe-eläkkeestä annetun lain (107/1990) tai valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain (870/1977) mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai leskeneläkettä; sekä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

_______________

5.

Laki

vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

9 §

Eläkettä saavan hoitotuki

Oikeus hoitotukeen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka saa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen lakien, kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967), valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain (870/1977) mukaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

_______________

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​