SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2012 vp

StVM 5/2012 vp - HE 49/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä toukokuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 49/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Juha Rossi ja hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Laila Aho, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia ja takuueläkkeestä annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että se aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voitaisiin ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkettä laskettaessa. Lisäksi selkeytettäisiin takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Esko Salo

​​​​