SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 50/2006 vp

StVM 50/2006 vp - HE 233/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 233/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen ja ylitarkastaja Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos  Kaija  Suvanto, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisen ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta.

Sopimuksen lakkauttaminen on tullut ajankohtaiseksi Liettuan liityttyä Euroopan unioniin. Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin korvannut sosiaaliturvasopimuksen soveltamisalan.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Suomi on vuonna 2005 ehdottanut Liettualle, että maiden välinen sosiaaliturvasopimus lakkautettaisiin keskinäisellä kirjeenvaihdolla. Liettua on kuitenkin yksipuolisesti irtisanonut sopimuksen sen 33 artiklan mukaisesti siten, että sopimuksen kansainvälinen voimassaolo on päättynyt 13.6.2006. Kahdenvälisen sopimuksen kansainvälisen voimassaolon jo lakattua ei eduskunnan mahdollisella suostumuksella sopimuksen lakkauttamiseen ole sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä enää oikeudellista merkitystä. Eduskunnan suostumus sopimuksen lakkauttamiseen ei siksi ole valiokunnan mielestä tässä tapauksessa tarpeen. Valiokunta puoltaa voimaansaattamislain kumoamista koskevan lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että eduskunnan suostumus ei ole tarpeen Suomen ja Liettuan välillä 12 päivänä syyskuuta 2000 sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen (SopS 52/2001) lakkauttamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen