SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 50/2010 vp

StVM 50/2010 vp - HE 273/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 273/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Heli Backman ja matemaatikko Pirjo Moilanen, sosiaali- ja terveysministeriö

finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

aktuaaripäällikkö Jaakko Aho, Eläketurvakeskus

toimistopäällikkö Matti Koivu, Finanssivalvonta

johtaja Hillevi Mannonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

pääaktuaari Hannu Parviainen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

aktuaarijohtaja Mikko Karpoja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys — Esy ry

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

ekonomisti Ville Kopra, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

johtaja Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi Suomen Yrittäjät on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annettua lakia, työntekijän eläkelakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia.

Työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävää sijoitusten luokittelua muutettaisiin siten, että uusi luokittelu heijastaisi sijoitusten riskillisyyttä, erityisesti luottoriskiä, voimassa olevaa luokittelua paremmin. Vakavaraisuusrajan laskennan kaavan parametrien arvoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Muutosten tarkoituksena on lisätä sijoitusriskien arvioimisen tarkkuutta.

Työeläkelaitokset raportoisivat vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle yksinomaan sijoitusten todellisen riskin mukaan laskettuna, työeläkelaitosten johdannaisten käyttöä koskevia rajoituksia täsmennettäisiin ja vakavaraisuusrajan laskukaavaa sovellettaessa osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osuuden määräytymistä tarkistettaisiin.

Vastuuvelan kattamista koskevien säännösten osalta muutettaisiin säännöksiä sijoituksista muihin kuin ETA- ja OECD-valtioihin, vakuudettomiin velkasitoumuksiin ja yhteen yhteisöön. Lisäksi tarkistettaisiin julkisen kaupankäynnin määritelmää sekä säännöstä kateluettelon säilyttämisestä.

Eläkelaitosten eläkevastuun täydentämisen määräämisessä käytettävä täydennyskertoimen arvo vahvistettaisiin neljä kertaa vuodessa. Samoin eläkelaitosten välisissä työnantajakohtaisissa vakuutuskannan, vakuutustoiminnan tai vastuun siirroissa käytettävä siirtyvän toimintapääoman määrä annettaisiin asetuksella neljä kertaa vuodessa. Työnantajakohtaisen vakuutuskannan tai vakuutustoiminnan luovuttamiselle ja vastuun siirtämiselle asetettaisiin puolen vuoden aikaraja sopimuksen tekemisestä.

Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin lisättäisiin säännökset ylikatteen siirtämisestä lisäetuja myöntävältä osastolta eläkelaitoksen toimintapääomaan. Lisäksi säännöksiä lisävakuutusvastuun purkamisesta toimintapääoman ylittäessä enimmäismääränsä täydennettäisiin.

Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Turvaavuus edellyttää käytännössä, että sijoitukset hajautetaan riittävästi eikä sijoitustoiminnassa oteta liiallisia riskejä. Tästä syystä eläkevarojen sijoittamista korkean riskin sijoitustuotteisiin on lainsäädännössä rajoitettu. Toisaalta laissa säädetty tuottavuusvaatimus edellyttää, että sijoituksille saadaan tuotto, joka ei vain turvaa varojen arvon säilymistä vaan myös kasvattaa varojen reaaliarvoa. Työeläkevarojen parempien sijoitustuottojen saamisen välttämättömänä edellytyksenä on, että sijoituksia voidaan tehdä myös riskipitoisiin kohteisiin. Näin voidaan paitsi kattaa eläkevastuut myös pitää eläkemaksut kohtuullisella tasolla.

Työeläkeyhtiöiden kate- ja vakavaraisuussäännöksiä muutettiin vuoden 2007 alusta. Tällöin lakiin säädettiin velvoite sijoitusten arviointiin niiden oikeudellisen muodon sijasta niiden todellisen riskin perusteella. Tosiasiallisten riskien esiintuominen antaa sekä eläkelaitokselle että valvontaviranomaiselle aiempaa paremmat tiedot laitosten todellisesta vakavaraisuudesta.

Nyt ehdotetut muutokset tähtäävät siihen, että kunkin yhtiön vakavaraisuusrajan laskennassa erilaisten sijoitusten riskillisyys otettaisiin entistä täsmällisemmin huomioon. Esimerkiksi euromääräisten joukkovelkakirjojen riskiluokitus perustuu jatkossa velkakirjan tai sen liikkeellelaskijan luottoluokitukseen eikä enää velallisen oikeudelliseen muotoon tai sijaintipaikkaan. Näillä teknisluonteisilla mittareiden ja luokittelun muutoksilla pyritään parantamaan tosiasiallisten riskien ennakoitavuutta.

Uudistus vaikuttaa jonkin verran eri yhtiöiden nykyisiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Sijoitusjakaumasta riippuen vakavaraisuusraja joillakin vähän nousee ja joillakin vähän laskee. Keskimäärin raja nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Kaikki eläkelaitokset täyttävät edelleen uusillakin mittareilla lasketut vakavaraisuusvaatimukset.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eläkevastuiden täydennyskertoimen samoin kuin siirtyvän toimintapääoman määräytymisen reaaliaikaisuutta lisätään siirtymällä neljännesvuosittaiseen tarkasteluun. Esitys on perusteltu, koska rahamarkkinoilla tapahtuvat muutokset tulevat näin lyhyemmällä aikavälillä huomioon otetuiksi.

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi osoitti, etteivät yksityisalojen työeläkelaitosten vastuuvelkaa ja vakavaraisuutta määrittävät säännökset ole riittävän joustavia huomioimaan rahoitusmarkkinoilla tapahtuvia äkillisiä muutoksia. Säännöksiä tarkistettiin väliaikaisella lailla, jonka voimassaoloa on jatkettu vuoden 2012 loppuun. Väliaikaisen lain voimassaolon aikana on tarkoitus valmistella sosiaali- ja terveysministeriön asettaman vakavaraisuussääntelyä selvittäneen asiantuntijatyöryhmän selvityksen pohjalta muutosehdotukset pysyvän lainsäädännön mukaisiin vakavaraisuussäännöksiin. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on työeläkelaitosten riskinkantokyvyn parantaminen pitkällä tähtäimellä sekä poikkeustilanteiden hallintaan varautuminen. Nyt esitetyt muutokset ovat ensimmäinen osa valmisteilla olevaa uudistusta.

Valiokunta pitää esitettyjä muutoksia kannatettavina. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että vakavaraisuussääntelyn uudistamista edelleen jatketaan. Myös vakavaraisuussäännösten muutosten mahdolliset vaikutukset vakuutuskannan luovutuksia koskevaan sääntelyyn on asianmukaista arvioida uudistuksen jälkeen. Valiokunta on jo aiemmin todennut, että vakavaraisuussääntelyä koskevat muutokset on perusteltua tehdä mahdollisimman ennakoidusti ja riittävällä siirtymäajalla, jotta eläkelaitoksille jää aikaa saattaa sijoitustensa riskillisyys sääntelyn edellyttämälle tasolle (StVM 3/2010 vp).

Valiokunta ehdottaa 1. lakiehdotuksen 6 §:ssä olevien viittaussäännösten tarkistamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2.—7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
1. lakiehdotus
6 §

Sijoitusryhmät

Sijoitusryhmät ovat:

I rahamarkkinavälineet:

1) sellaiset euromääräiset, yhden vuoden kuluessa erääntyvät velkasitoumukset korkoineen, joissa velallisena tai takaajana on ETA- tai OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA- tai OECD-valtio, tai ETA- tai OECD-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus, sekä saamiset työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:ssä ja yrittäjän eläkelain (1272/2006) 138 §:ssä tarkoitetusta vastuunjaosta, merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:ssä ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 ja 135 a §:ssä tarkoitettu saaminen valtiolta, saamiset vakuutusmaksuista ja, jos niihin liittyy turvaava vakuus, eläkesäätiön takaisinlainat korkoineen;

(2—4 kohta kuten HE)

II (1—5 kohta kuten HE)

III (1—4 kohta kuten HE)

IV (1—3 kohta kuten HE)

V (1—4 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • vjäs. Aila Paloniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää