SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 51/2009 vp

StVM 51/2009 vp - HE 235/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 235/2009 vp).

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan lakialoitteen:

 • laiksi kansaneläkelain 9 §:n muuttamisesta LA 62/2008 vp — Päivi Räsänen /kd ym.), joka on lähetetty valiokunnalle 6 päivänä marraskuuta 2008.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

etuuspäällikkö Helena Ahponen, etuuspäällikkö Pirjo Raute ja lakimies Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia, kansaneläkelain voimaanpanosta annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia, asumistukilakia ja vammaisetuuksista annettua lakia.

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää kyseisiä etuuslakeja tekemällä täsmennyksiä ja korjauksia yksittäisiin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeen asumisaikavaatimusta ei edellytettäisi työkyvyttömyyseläkettä hakevalta henkilöltä, joka on saanut 16 vuotta täyttäessään alle 16-vuotiaan vammaistukea. Esityksessä ehdotetaan myös, että alle 16-vuotiaan vammaistukea saanut henkilö voisi saada eläkettä saavan hoitotuen 16 vuotta täytettyään ilman asumisaikavaatimuksen täyttymistä. Kansaneläkelain mukaisen lapsikorotuksen myöntämisen edellytyksiin ehdotetaan lisättäväksi lapsen Suomessa asuminen.

Lisäksi ehdotetaan, että oikeus eläkettä saavan hoitotukeen olisi myös henkilöllä, joka saa tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaista jatkuvaa tapaturmaeläkettä tai elinkorkoa taikka liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaista jatkuvaa työkyvyttömyyseläkettä tai ansionmenetyskorvausta, jota maksetaan, kun vahingosta on kulunut vuosi.

Kansaneläkkeessä, eläkkeensaajan asumistuessa, yleisessä asumistuessa ja maahanmuuttajan erityistuessa huomioon otettavia tuloja koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi.

Toimeenpanosäännöksiä hakijan ilmoitusvelvollisuudesta, etuuden tarkistamisesta, maksamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja etuuden lakkaamisesta ehdotetaan tarkistettaviksi. Esitys sisältää myös muutosehdotuksia, jotka koskevat etuuden perimistä takautuvasti maksettavasta eläkkeestä tai korvauksesta, etuuden myöntämistä väliaikaisesti ja etuusasian uudelleen ratkaisemista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkistuksia säännöksiin vammaisetuuksien alkamisajankohdasta ja Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja verohallinnolta.

Lakeihin tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Kansaneläkelain 72 §:n 2 momentin johdantokappale ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 30 §:n 2 momentin johdantokappale tulisivat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lakialoite

Aloitteessa ehdotetaan, että ulkomailta Suomeen adoptoiduilla vammaisilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus työkyvyttömyyseläkkeeseen 16-vuotiaana ilman asumisaikavaatimusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita Kansaneläkelaitoksen toimeenpantaviksi kuuluvia etuuslakeja. Lakiehdotuksissa tarkennetaan muun muassa eräitä toimeenpanosäännöksiä hakijan ilmoitusvelvollisuudesta, etuuden tarkistamisesta, maksamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja etuuden lakkaamisesta. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys selkeyttää säännöksiä, ja selkeyttämisellä pyritään nopeuttamaan etuusasioiden toimeenpanoa, yksinkertaistamaan menettelyä ja ehkäisemään takaisinperintätilanteita.

Merkittävänä sisällöllisenä muutoksena voidaan pitää kansaneläkkeen edellyttämän asumisaikavaatimuksen poistamista työkyvyttömyyseläkettä hakevalta, joka on 16 vuotta täyttäessään saanut alle 16-vuotiaan vammaistukea. Samoin alle 16-vuotiaan vammaistukea saanut voisi saada eläkettä saavan hoitotuen 16 vuotta täytettyään ilman asumisaikavaatimuksen täyttymistä. Uudistus poistaa väliinputoamistilanteen, johon jo lapsena vammautunut maahanmuuttaja samoin kuin ulkomailta adoptoitu nuori on saattanut joutua, jos hän on asunut Suomessa alle 3 vuotta täyttäessään 16 vuotta. Näin ulkomailla lapsena vammautunut saatetaan yhdenvertaiseen asemaan Suomessa lapsena vammautuneen kanssa.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä.

Yksityiskohtaiset perustelut

Eduskunta on hallituksen esityksen HE 192/2009 vp yhteydessä hyväksynyt muutoksia vammaisetuuksista annetun lain 33 §:ään. Koska tähän esitykseen sisältyy muutoksia samaan pykälään, valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen johtolausetta täsmennettäväksi. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että lakiehdotuksen 44 §:n otsikkoon on hyväksytty muutos hallituksen esityksen HE 192/2009 vp eduskuntakäsittelyssä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 1.—5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 6. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite LA 62/2009 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

6.

Laki

vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisetuuksista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (570/2007) 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentin 4 kohta, 16 §, 17 §:n 2 momentin 1 kohta, 31 §:n otsikko ja 44 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 9 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta, 31 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1153/2007, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi ja 33 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa    /2009, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää