SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 52/2006 vp

StVM 52/2006 vp - HE 259/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 259/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lääkintöneuvos Merja Saarinen, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkimusprofessori  Petri Ruutu, Kansanterveyslaitos

kansainvälisten asiain sihteeri Johan Skjäl, Ilmailuhallinto

ylitarkastaja SiIja Laakkonen, Ilmailulaitos Finavia

erityisasiantuntija Sinikka Huhtala ja erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  , Suomen Satamaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Genevessä 23 päivänä toukokuuta 2005 hyväksytyn Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005). Terveyssäännöstön tavoitteena on tautien kansainvälisen leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta käyttäen kansanterveydellisiä keinoja, jotka ovat oikeassa suhteessa ja rajoittuvat kansanterveysuhkiin aiheuttamatta tarpeettomia häiriöitä kansainväliselle liikenteelle ja kaupalle.

Terveyssäännöstön määräyksistä osa kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja osa yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan.

Suomen voimassa oleva oikeus täyttää pääosin terveyssäännöstössä sopimusvaltioille asetetut vaatimukset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Terveyssäännöstö tulee voimaan 24 kuukauden kuluttua siitä, kun Maailman terveysjärjestön pääjohtaja ilmoitti Maailman terveysjärjestön yleiskokouksen hyväksyneen tämän terveyssäännöstön eli 15 päivänä kesäkuuta 2007. Tarkoituksena on, että terveyssäännöstö tulee Suomen osalta voimaan samana päivänä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin terveyssäännöstö.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä.

Kansainvälinen terveyssäännöstö on tärkeä väline tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemisessä ja hallinnassa. Terveyssäännöstössä on sovittu oikeasuhtaisesti kansanterveydellisistä keinoista, joilla voidaan tehokkaasti puuttua terveysuhkiin muun muassa parantamalla tiedonkulkua valtioiden välillä ja kehittämällä yhteiset menettelytavat kansainvälisen liikenteen ja kaupan järjestämiseksi kansanterveysuhan aikana. Keskeisin muutos on velvollisuus ilmoittaa WHO:lle tapahtumat, joista voi seurata kansainvälinen terveysuhka. Pääasiallisesti terveyssäännöstön määräykset koskevat tartuntatauteja, mutta ilmoitusvelvollisuuden piiriin luetaan myös esimerkiksi kemialliset ja säteilytilanteet, mikäli ne täyttävät terveyssäännöstössä määritellyt ehdot.

Suomen terveydenhuollon lainsäädäntö vastaa pääosin terveyssäännöstön sopimusvaltioille asettamia vaatimuksia. Tämän vuoden joulukuun alusta voimaan tulleilla tartuntatautilain muutoksilla on parannettu mahdollisuuksia yleisvaarallisten ja niihin verrattavien tartuntatautien leviämisen estämiseen ottamalla lakiin säännökset henkilöiden ja tavaroiden karanteeniin määräämisestä (989/2006). Terveyssäännöstön uudistus edellyttää kuitenkin isorokon ja influenssa A-viruksen alatyypin H5N1 lisäämistä tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tautien luetteloon. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ilma-aluksia koskevia säädöksiä, ohjeita ja eri toimijoiden tehtävänjakoa ja niihin mahdollisesti tarvittavia muutoksia selvitetään vielä ministeriöiden ja muiden tahojen yhteistyönä.

Suomessa terveyssäännöstön 4 artiklan mukaisena yhteysviranomaisena toimii Kansanterveyslaitos. Täysimääräinen velvoitteiden täyttäminen edellyttää lisäksi nopeaan tiedonvälitykseen kykenevien valtakunnallisten ja alueellisten päivystysjärjestelyjen toteuttamista sekä osittain puuttuvien alueellisten ja kuntatason valmiussuunnitelmien laatimista.

Terveyssäännöstön 40 artiklan mukaan matkustajilta ei tule periä maksua muun muassa määrätyistä terveystarkastuksista, rokotuksista tai eristys- ja karanteenitoimista. Muista terveystoimista voidaan periä maksu, joka ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n mukaan muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan asetuksella säätää perittäväksi maksu ja korvaus asiakasmaksulaista poikkeavin perustein, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Terveyssäännöstö on asiakasmaksulain 13 §:ssä tarkoitettu kansainvälinen sopimus, joka rajoittaa mahdollisuuksia periä maksuja muulta kuin Suomessa asuvalta henkilöltä. Valiokunnan käsityksen mukaan esimerkiksi silloin, kun Suomeen saapuu suuri määrä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi karanteenin tai sairaalahoitoon määrättäviä matkustajia, tulisi valtion korvata kustannukset, jotta ne eivät muodostuisi kohtuuttoman suuriksi yksittäisille kunnille.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Genevessä 23 päivänä toukokuuta 2005 hyväksytyn Maailman terveysjärjestön terveyssäännöstön (2005) siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen