SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 52/2014 vp

StVM 52/2014 vp - HE 354/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä tammikuuta 2015 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 354/2014 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan toimenpidealoitteen:

TPA 41/2012 vp  Geronomitutkinnon (AMK) liittäminen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 65/2014 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki ja hallitussihteeri Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö

opetusneuvos Kirsi Alila, opetusneuvos Anne Mårtensson ja ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö

johtaja Jussi Holmalahti ja ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

ylitarkastaja Hanna Kujanpää, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

varapuheenjohtaja Päivi Niiranen-Linkama, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto

puheenjohtaja, professori Juha Hämäläinen, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet

ammattiasiain toimitsija Riitta Vehovaara, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

työmarkkinalakimies Riitta Arko, Kunnallinen työmarkkinalaitos

puheenjohtaja Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

ammattiasiainpäällikkö Kristina Lamberg, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat
 • Sosiaalialan Työnantajat ry
 • Tehy ry
 • Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA TOIMENPIDEALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Laissa säädettäisiin sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatteja. Lupa- ja valvontavirasto ryhtyisi ylläpitämään valvontaa varten sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä. Lakiehdotus sisältää säännökset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin sisällytettävistä tiedoista. Laissa säädettäisiin myös oikeudesta käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeistä ja vaadittavasta koulutuksesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tehtävät ehdotetaan laajennettavaksi sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaan.

Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet.

Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Lakiehdotus tukee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, kun sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia ammattihenkilöitä koskeva sääntely yhdenmukaistuu.

Hallituksen esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Toimenpidealoite

TPA 41/2012 vp.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin geronomitutkinnon (AMK) liittämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotetulla lailla luodaan perusteet keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle, rekisteröinnille ja valvonnalle. Lakiehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatteja. Lähihoitaja ehdotetaan nimikesuojattavaksi sosiaalihuollon ammattihenkilöksi valtioneuvoston asetuksella.

Ammattihenkilöiden laillistamisen ja rekisteröinnin tavoitteena on ensisijaisesti varmistaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitaidon edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen osaaminen ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Valiokunta pitää esitystä tärkeänä asiakasturvallisuuden edistämisen kannalta. Varmistamalla ammattihenkilöiden pätevyys voidaan vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun kunnan ja kuntayhtymän, valtion ja yksityisen järjestämässä palvelutoiminnassa.

Tehtävärakenteen kehittäminen

Uuden lainsäädännön tarve perustuu vahvasti siihen, että nykyinen sosiaalihuollon kelpoisuuslaki, jossa määritellään tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet, ei ole edistänyt riittävästi sosiaalihuollon tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Lakiehdotus antaa joustavuutta ja mahdollistaa nykyistä paremmin tehtävärakenteen ja työnjaon uudistamisen, kun lailla ei määritellä tehtävänimikkeitä niihin liittyvine kelpoisuuksineen. Työnantajilla on mahdollisuus määritellä virkojen tai toimien tehtävänimikkeet ja niihin liittyvät koulutus- ja osaamisvaatimukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen sosiaalihuollon tehtävärakenteesta, mutta suosituksella ei ole ollut riittävää ohjausvaikutusta. Riittävän ohjausvaikutuksen aikaan saamiseksi lakiehdotuksessa ehdotetaan asetuksenantovaltuutta, jonka perusteella ministeriö voi ohjata tehtävärakenteen kehittämistä kokonaisvaltaisesti nykyistä paremmin. Valiokunta korostaa, että ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteita ja työnjaon uudistamista on tehostettava ja henkilöstön osaamista kohdennettava nykyistä paremmin vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin.

Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä on jatkossakin henkilöllä, joka on Suomessa suorittanut sellaisen korkeakoulututkinnon, johon sisältyy pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lakiehdotus ei laajenna sosiaalityöntekijän ammattioikeutta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien välinen työnjako on jonkin verran viime vuosina selkiytynyt, mutta käytäntö on edelleen kirjava. Valiokunta korostaa, että sosiaalihuollossa tarvitaan palvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi eri ammattiryhmien monipuolisen osaamisen yhdistämistä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista on työelämässä jo vuosia hyödynnetty monipuolisesti ja tätä kehitystä tulee edistää. Uusi sosiaalihuoltolaki mahdollistaa sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden samoin kuin ylemmän sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden toimimisen eri tehtävissä sosiaalipalveluissa. Kaikkein vaikeinta päätöksentekoa edellyttävä osuus on tehtävärakenteen ja työnjaon kehittämiseksi kuitenkin syytä kohdentaa sosiaalityöntekijöille.

Lainsäädännön kehittäminen

Lakiehdotukseen ei sisälly erikoissosiaalityöntekijän ammattinimikettä. Valiokunta toteaa, että säännökset erikoistumiskoulutuksesta tulivat voimaan 1.1.2015. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tässä vaiheessa ei ole mahdollista määritellä koulutusedellytyksiä erityistyöntekijän ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle. Valiokunta katsoo, että tältä osin lainsäädännön kehittämistarpeet tulee myöhemmin arvioida.

Sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaadittavaan osaamiseen vaikuttavat muun muassa sosiaalihuoltolain uudistaminen, korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen muutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen integraatiosta nousevat osaamisvaatimukset. Valiokunta pitää hyvänä, että sosiaalihuollon ammattihenkilölain valmistelussa on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilölain säännöksiä soveltuvin osin, niin että sosiaali- ja terveydenhuollon integraation syventyessä voidaan sosiaalihuollon ammattihenkilölaki ja terveydenhuollon ammattihenkilölaki myöhemmin yhdistää yhdeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölaiksi.

Valiokunta huomauttaa lisäksi, että jatkossa osa lähihoitajista on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin ja osa sosiaalihuollon rekisteriin. Valvonta- ja seuraamusjärjestelmä on kuitenkin asiasisällöltään samanlainen. Tämäkin puoltaa sitä, että on hyvä pyrkiä yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Tiedottaminen

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Valiokunta korostaa, että hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa on syytä informoida sosiaalihuollon ammatillista henkilöstöä ja kuntia ammatinharjoittamisoikeuden ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisesta ja myöntämisestä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Nykyisen kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön tiedonsaanti laista ja sen vaatimista toimista on varmistettava niin, että ammatillinen henkilöstö mahdollisimman laajasti hakee lain voimaantultua laillistamista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Näin voidaan varmistaa se, että rekisteristä saadaan mahdollisimman pikaisesti kattava.

Yksityiskohtaiset perustelut

2 §. Soveltamisala.

Pykälää on muutettava, koska pykälässä mainittu vanha sosiaalihuoltolaki on hyväksytty kumottavaksi lailla 1301/2014 1.4.2015 lukien. Pykälässä ei ole tarpeen määritellä soveltamisalaa ammattihenkilöiden tehtävien mukaan, vaan valiokunta ehdottaa, että lakia sovelletaan kaikkiin julkisyhteisön tai yksityisen palveluksessa oleviin sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiviin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin.

3 §. Sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin 2 kohdan kielellistä korjaamista.

6 §. Tietojen antaminen valvontaviranomaiselle.

Pykälä koskee sosiaalihuollon ammattihenkilön velvollisuutta antaa Valviralle tai aluehallintovirastolle pyynnöstä ja salassapitosäännösten estämättä "tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset". Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että luovutettavia tietosisältöjä ei luetella tyhjentävästi eikä niiden edellytetä olevan myöskään välttämättömiä tietyn tarkoituksen kannalta. Tästä syystä sääntelyä on perusteltua täsmentää välttämättömyysedellytyksellä. Perustuslakivaliokunta huomauttaa, että tietojen antamisen välttämättömyysharkinta koskee tässä yhteydessä sitä, ovatko tiedot välttämättömiä sen arvioimiseksi, onko henkilöllä oikeus toimia lain mukaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa pykälää täydennettäväksi perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

12 §. Oikeus toimia tilapäisesti laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatissa.

Valiokunta ehdottaa, että pykälässä säädetään erikseen sosiaalityöntekijän ja muun laillistetun ammattihenkilön ammatissa toimimisesta tilapäisesti. Pykälän 1 momentissa valiokunta ehdottaa säädettäväksi, että sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi ehdotetaan, että opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Pykälän 2 momentti koskee muun laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatissa tilapäisesti toimimista. Momentti vastaa sisällöltään hallituksen esitystä.

Pykälän 3 momentti vastaa säännöstä, joka on hallituksen esityksessä pykälän 1 momentin lopussa.

20 §. Seuraamukset virheellisestä menettelystä.

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että edellytykset, joiden nojalla Valvira voi antaa seuraamuksen virheellisestä toiminnasta, on määritelty liian väljästi. Tämä koskee erityisesti 2 kohdan määrettä "ammattitaitoa on pidettävä riittämättömänä" ja 3 kohdan edellytystä "toimii ammatissaan muuten virheellisesti". Ehdotettua 2 kohtaa on perusteltua täsmentää kvalifioivalla ilmaisulla "selvästi" tai muulla tavalla, mikä ilmentää säännöksen tarkoitusta ehdotettua täsmällisemmin. Ehdotettu 3 kohta puolestaan on niin epämääräinen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee harkita sen muuttamista siten, että kohtaan lisätään esimerkiksi ilmaisu "olennaisesti" tai ammattitoiminnan virheellisyys sidotaan jollain tavalla sen aiheuttamiin seurauksiin. Lisäksi perustuslakivaliokunta katsoo, että ehdotetusta 20 §:stä tulee ilmetä, että lain mahdollistamia seuraamuksia tulisi oikeasuhtaisuuden toteuttamiseksi käyttää siten, että ensisijaisesti tulisi käyttää lievempiä seuraamuksia. Ehdotetussa muodossa pykälässä asetetaan vaikutuksiltaan merkittävästi toisistaan poikkeavat seuraamukset, kuten määräysten antaminen tai ammatinharjoittamisen oikeuden poistaminen, niiden määräämisedellytysten suhteen samalle tasolle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uuden 4 momentin, johon sisällytetään perustuslakivaliokunnan edellyttämä säännös.

23 §. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet.

Valiokunta ehdottaa täsmennettäväksi edellytyksiä, joilla Valvira voi rajoittaa ammatinharjoittamisoikeutta tai kieltää laillistettua ammattihenkilöä harjoittamasta ammattia. Valiokunta ehdottaa. että ilmaisu "tarvittaessa" muutetaan ilmaisuksi "asiakasturvallisuuden niin vaatiessa".

26 §. Ammatinharjoittamisoikeuden taikka ammattinimikkeen käyttöoikeuden palauttaminen.

Pykälä koskee ammatinharjoittamisoikeuden palauttamista, ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen poistamista ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden palauttamista. Perustuslakivaliokunta huomauttaa lausunnossaan, että säännöksessä säädetään kuitenkin vain mahdollisuudesta hakea mainittua palauttamista tai rajoituksen poistamista eikä lainkaan asiaa koskevasta Valviran toimivallasta. Tästä syystä säännöstä on syytä muuttaa niin, että siitä ilmenevät Valviran toimivalta palauttaa hakemuksesta ammatinharjoittamisoikeus tai ammattinimikkeen käyttöoikeus, toimivalta poistaa ammatinharjoittamisoikeuden rajoitus sekä tällaisten päätösten edellytykset. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa pykälää täydennettäväksi perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

27 §. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus.

Pykälässä säädetään Valviran ja aluehallintoviraston oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja pykälässä luetelluilta viranomaisilta ja yksityisiltä tahoilta. Koska tietojensaantioikeus koskisi yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia osin myös arkaluonteisia tietoja, perustuslakivaliokunta katsoo, että tietojensaantioikeus tulee rajata vastaavankaltaisella tavalla kuin edellä esitettiin 6 §:n osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa tiedonsaantioikeuden rajaamista välttämättömiin tietoihin ja selvityksiin.

32 §. Voimaantulo.

Valiokunta ehdottaa 1 momenttiin kielellistä selvennystä. Lisäksi valiokunta ehdottaa pykälään uutta 4 momenttia, jossa säädetään, että nykyisen lain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaiset kelpoisuusehdot täyttävä henkilö täyttää tässä laissa säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut koulutusvaatimukset. Säännös on tarpeen, jotta nykyisin kelpoisuusehdot täyttävien ammattihenkilöiden asemasta ei syntyisi epäselvyyttä.

2. lakiehdotus

6 §. Tietojen antaminen.

Pykälä koskee eri viranomaisten velvollisuutta antaa tietoja Valviralle. Perustuslakivaliokunta toteaa, että tietojensaantioikeus koskisi yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia osin myös arkaluonteisia tietoja ja että tietojensaantioikeus tulee rajata vastaavankaltaisella tavalla kuin edellä 1. lakiehdotuksen 6 §:n osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa tietojen antamisen rajattavaksi välttämättömiin tietoihin sekä selvityksiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että toimenpidealoite TPA 41/2012 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön tai yksityisen toimijan palveluksessa oleviin sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiviin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin.

3 §

Sosiaalihuollon ammattihenkilö

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat

(1 kohta kuten HE)

2) ne, joilla tämän lain nojalla on oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).

(2 ja 3 mom. kuten HE)

4 ja 5 §

(Kuten HE)

6 §

Tietojen antaminen valvontaviranomaisille

Sosiaalihuollon ammattihenkilö on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai aluehallintoviraston pyytämät, niille tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset.

2 luku

Oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä

7—11 §

(Kuten HE)

12 §

Oikeus toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa

Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. (Uusi)

Muun laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. (Poist.)

Tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa toimivaan henkilöön sovelletaan tällöin soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa toimimisen edellytyksistä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (Uusi)

(4 ja 5 mom. kuten HE 2 ja 3 mom.)

13 ja 14 §

(Kuten HE)

3 luku

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ohjaus ja valvonta

Yleiset säännökset

15 §

(Kuten HE)

16 §

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri

(1 mom. kuten HE)

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

(1—3 kohta kuten HE)

4) sellaisen laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattiin opiskelevan henkilön tai muun tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa toimivan henkilön, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on antanut valvontatoimenpiteenä huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai turvaamistoimenpiteen, nimi, henkilötunnus ja kotiosoite, sekä tiedot edellä tarkoitetusta valvontatoimenpiteestä.

(3 mom. kuten HE)

17—19 §

(Kuten HE)

20 §

Seuraamukset virheellisestä menettelystä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa seuraamuksen sosiaalihuollon ammattihenkilön virheellisestä toiminnasta, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö:

(1 kohta kuten HE)

2) suorittaa tehtäviä, joihin hänen koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä selvästi riittämättöminä;

3) toimii ammattitoiminnassaan muuten olennaisesti virheellisesti.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi ryhtyä 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, vain mikäli ammattihenkilön virheellinen toiminta tai tehtävien laiminlyönti ovat luonteeltaan vakavia eivätkä ammattihenkilölle annetut lievemmät seuraamukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen. (Uusi)

21 ja 22 §

(Kuten HE)

23 §

Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Käsitellessään 19—22 §:ssä tarkoitettuja asioita Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi asiakasturvallisuuden niin vaatiessa väliaikaisesti rajoittaa laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta tai kieltää laillistettua ammattihenkilöä harjoittamasta ammattia tai kieltää väliaikaisesti nimikesuojattua ammattihenkilöä käyttämästä sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

24 ja 25 §

(Kuten HE)

26 §

Ammatinharjoittamisoikeuden taikka ammattinimikkeen käyttöoikeuden palauttaminen

Jos sosiaalihuollon ammattihenkilöltä on poistettu ammatinharjoittamisoikeus määräajaksi tai toistaiseksi taikka sitä on rajoitettu taikka häntä on kielletty käyttämästä sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä, (poist.) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on hakemuksesta palautettava ammatinharjoittamisoikeus, poistettava sen rajoitus tai palautettava ammattinimikkeen käyttöoikeus, kun ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoituksen tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden kieltämisen aiheuttanut syy on lakannut. Hakijan tulee liittää hakemukseensa selvitys edellä tarkoitetun syyn lakkaamisesta.

4 luku

Erinäiset säännökset

27 §

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla ja aluehallintovirastolla on pyynnöstä oikeus salassapitosäännösten estämättä maksutta saada valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, Kansaneläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköltä, Potilasvakuutuskeskukselta sekä apteekilta tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset.

28—31 §

(Kuten HE)

32 §

Voimaantulo

(1 mom. kuten HE)

Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan mainitussa laissa säädetyn mukaisesti sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää tämän lain mukaista laillistamista. Oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä on voimassa siihen saakka, kunnes hänen hakemuksensa tämän lain mukaisena laillistettuna ammattihenkilönä on ratkaistu, kuitenkin enintään 31. päivään joulukuuta 2017 saakka. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ratkaistava hakemus harjoittaa laillistetun ammattihenkilön ammattia viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

(3 mom. kuten HE)

Tämän lain voimaan tullessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää tässä laissa säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut koulutusvaatimukset. (Uusi)

_______________

2.

Laki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 927/2011 sekä 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti laissa 1068/2009, seuraavasti:

2 ja 3 §

(Kuten HE)

6 §

Tietojen antaminen

Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, potilasvahinkolautakunta, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, huoltotoimintaa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai laitos, yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja sekä apteekki ovat velvollisia pyynnöstä antamaan maksutta virastolle 2 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Ari Jalonen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Aila Paloniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää