SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 53/2006 vp

StVM 53/2006 vp - HE 186/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 186/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö

apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

toimitusjohtaja Markku Kauppinen, Kuntien eläkevakuutus

kansainvälisten asioiden johtaja Heikki Telakivi, Suomen Kuntaliitto

apulaisneuvottelupäällikkö Elina Vartiainen-Hynönen, Kunnallinen työmarkkinalaitos

neuvottelujohtaja Marja Lounasmaa, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

lakimies Matti Koskinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry

lakimies Riikka Laakso, Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry

lakimies Tuomas Hyytinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  , Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia. Lakiin lisättäisiin säännökset uudesta kuntien eläkeneuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimisi valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä kunnalliseen eläketurvaan liittyvän lainsäädännön kehittämistä koskevissa kysymyksissä. Se toimisi sisäasiainministeriön yhteydessä, ja siinä olisi jäseniä myös kunnallisista pääsopijajärjestöistä ja kunnallisesta eläkelaitoksesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös säännöksiä kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kokoonpanosta sekä eläkelaitoksen hallituksen jäsenten nimittämisestä, hallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta. Lisäksi ehdotetaan luovuttavaksi kunnallisen eläkelaitoksen ohjesäännöstä ja tästä syystä otettaviksi lakiin säännökset valtuuskunnan ja hallituksen tehtävistä sekä eräistä muista nykyisin ohjesäännöissä säännellyistä asioista. Säännökset eläkelaitoksen eläkeasiamiestä ja varhaiseläkelautakunnasta jätettäisiin pois laista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007. Eläkelaitoksen valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpanoa sovellettaisiin vasta vuoden 2009 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Kunnallista eläketurvaa koskevat säännökset nostettiin lain tasolle 1.8.2003 alkaen, jolloin päätösvalta eläketurvan sisällöstä siirtyi Kunnalliselta eläkelaitokselta eduskunnalle ja kunnallisen eläkelainsäädännön valmisteluvastuu siirtyi sisäasiainministeriölle.

Kunnallisen eläkelain käsittelyn yhteydessä sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi, että norminantovallan siirtyminen pois Kunnalliselta eläkelaitokselta muutti laitoksen roolia ja asemaa siten, että se rinnastuu yksityisen työeläkejärjestelmän eläkelaitoksiin. Valiokunta totesi, että laitoksen hallinnon uudistamista koskevat säännökset tulee mahdollisimman pikaisesti valmistella erikseen, koska hallintosäännökset eivät vastaa eläkelaitoksen muuttuvaa roolia. Valiokunta piti perusteltuna, että yksityisen ja julkisen eläkejärjestelmän välisten erojen pienentyessä poistetaan myös niitä eroja, jotka yksityissektorin ja kuntasektorin välillä on neuvottelu- ja sopimusjärjestelyissä, joita noudattaen muutoksia eläkesäännöksiin valmistellaan (StVM 56/2002 vp).

Pääministeri Vanhasen hallitusohjelman mukaan kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän välisten erojen pienentymisen vuoksi selvitetään ja arvioidaan nykyisen järjestelmän toimivuutta jäsenyhteisöjen sekä kuntien palkansaajia edustavien järjestöjen kannalta ja tehdään selvityksen pohjalta tarvittavat muutokset. Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelman mukaisesti tehtyyn selvitykseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hallituksen esitystä kannatettavana ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. Neuvottelujärjestelmä selkeytyy olennaisesti, kun eläkelain 141 §:ään esitetään lisättäväksi säännökset uudesta kuntien eläkeneuvottelukunnasta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään laissa. Neuvottelukunta toimii kunnallisen eläketurvan kehittämisessä valmistelu-, neuvottelu- ja lausuntoelimenä. Tämä mahdollistaa lakisääteisesti kolmikantaiset neuvottelut eläketurvaan liittyvän lainsäädännön valmistelussa samantapaisesti kuin yksityisellä sektorilla.

Eläkelaitoksen hallituksen kokoonpano laajennettaisiin laissa yhdeksään jäseneen, joista kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä valtuuskunta nimeäisi kunnallisten pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta. Hallituksessa ei aiemmin ole lakiperusteisesti ollut palkansaajajärjestöjen edustusta. Vaikka edustus jää vähäisemmäksi kuin yksityisen sektorin eläkevakuutusyhtiöissä, merkitsee uudistus selkeää parannusta nykytilanteeseen.

Esityksen mukaan varhaiseläkelautakunta lakkautetaan ja sen tilalle on tarkoitus perustaa kunnallisen työelämän kehittämistä sekä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeasioita käsittelevä työryhmä, jota koskevat määräykset olisivat Kunnallisen eläkelaitoksen johtosäännössä. Valiokunnan käsityksen mukaan kuntasektorilla on Valtiokonttoria ja yksityisen sektorin eläkelaitoksia vastaavasti tarvetta toimielimeen, joka seuraa eläkelaitoksen ratkaisukäytäntöjä työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioissa ja ottaa tarvittaessa kantaa myös yksittäistapauksiin ratkaisulinjan vakiinnuttamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​