SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 53/2010 vp

StVM 53/2010 vp - HE 322/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä tammikuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta (HE 322/2010 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä toimenpidealoitteen päivähoidon kuntarajojen poistamisesta (TPA 58/2010 vp — Antti Kaikkonen /kesk), joka on lähetetty valiokuntaan 19 päivänä lokakuuta 2010.

Asiantuntija

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Hanna Kiiskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Kuntaliitto ja Lastentarhanopettajaliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten päivähoidosta annettua lakia ja perusopetuslakia. Lasten päivähoidosta annettuun lakiin sisällytettäisiin säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös muille kuin kunnan omille asukkaille. Perusopetuslain koulumatkoja koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jos esiopetusta saava lapsi osallistuu muussa kuin asuinkunnassaan järjestettävään lasten päivähoitoon, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoitopaikan ja esiopetuksen järjestämispaikan välillä. Tavoitteena on edistää asiakaslähtöisyyttä sekä kuntien välistä yhteistyötä päivähoitopalveluissa lapsen edun määrittelemissä rajoissa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa TPA 58/2010 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin päivähoidon kuntarajojen poistamiseksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lasten päivähoidosta annettuun lakiin ehdotetaan kirjattavaksi joidenkin kuntien keskinäisten sopimusten perusteella jo käyttöön ottama käytäntö päivähoitopalvelujen tarjoamisesta yli kuntarajojen. Lakiin lisättäväksi ehdotettu uusi 11 c § ei laajenna kunnan velvollisuutta järjestää päivähoitoa. Muutosehdotus tukee palvelu- ja kuntarakennehankkeen tavoitetta kuntien yhteistyön lisäämisestä ja palvelujen käytöstä yli kuntarajojen. Lasten päivähoito on tyypillisesti lähipalvelua, ja käytännössä naapurikunta voi tarjota palvelut lähempänä kuin asuinkunta tarjoaisi. Vastaavasti työssäkäyntikunta voi olla kunta, josta palvelu on tarkoituksenmukaisinta perheelle järjestää.

Päivähoitolain 11 a §:n mukaan oikeus päivähoitopaikan saantiin on subjektiivinen oikeus, joka kunnan tulee pystyä toteuttamaan kunnassa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Kun esitys ei laajenna kunnan järjestämisvelvollisuutta, toisen kunnan asukkaalle ei myöskään tule oikeutta vaatia päivähoitopaikkaa toisen kunnan alueelta. Esityksen pyrkimyksenä kuitenkin on tukea tavoitetta järjestää päivähoitopalveluja entistä joustavammin lasten ja perheiden tarpeista käsin.

Valiokunta toteaa, että päivähoitopaikan sijaintia harkittaessa päätöksentekoa ohjaavana periaatteena on lapsen edun toteutuminen, jolloin päivähoitopaikasta päätettäessä on otettava huomioon päätöksen vaikutus lapseen ja hänen päiväänsä. Esiopetusikäisten lasten osalta olisi tärkeää, että ratkaisu mahdollistaa ehyen päivän rakentumisen ja kiinteän yhteyden päivähoidon ja esiopetuksen välillä. Lisäksi on tarpeen huolehtia siitä, että yhteys perheen tarvitsemiin muihin palveluihin säilyy.

Uudistus saattaa joissakin tilanteissa helpottaa päivähoitopaikan saantia. Palvelun tarjoaminen muiden kuntien asukkaille edellyttää kuitenkin, että kunnassa on päivähoitopaikkoja yli oman kunnan tarpeen eikä oman kunnan asukkaiden oikeus saada päivähoitopaikka vaarannu.

Valiokunta pitää tärkeänä, että päivähoitolaki kokonaisuudessaan uudistetaan ja selkeytetään nykyistä, hajanaista päivähoidon sääntelyä. Uudistuksessa keskeistä on korostaa lapsen oikeutta laadultaan hyviin varhaiskasvatuspalveluihin.

Toimenpidealoite

Hallituksen esitys toteuttaa toimenpidealoitteessa esitetyn. Valiokunta ehdottaa, että toimenpidealoite hylätään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että toimenpidealoite TPA 58/2010 vp hylätään.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää