SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 56/2010 vp

StVM 56/2010 vp - HE 302/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 302/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö

rakenne- ja ohjausyksikön päällikkö Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö

erikoistutkija Liisa Heinämäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kehittämispäällikkö Hanna Ahonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

ylitarkastaja Soili Sinisalo, Verohallitus

ylitarkastaja Pia Leikasto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja Kuhmonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

johtaja Pirjo Marjamäki, SOCCA — Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

suunnittelija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry

suunnittelija Pirjo Lukkari, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

puheenjohtaja Kalle Junnila, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Kuntaliitto ja Sosiaaliasiamiehet ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä sosiaalipalveluista. Lailla kumottaisiin voimassa oleva laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta.

Ehdotettu laki pohjautuu pääosin voimassa olevaan lakiin kuitenkin niin, että lain rakenne, kirjoitusasu ja terminologia olisivat nykyistä selkeämmät ja johdonmukaisemmat.

Laki sisältäisi voimassa olevasta laista poiketen säännökset, jotka koskevat lain tarkoitusta, palvelujen tuottajan vastuuta palvelukokonaisuuden laadusta, omavalvontasuunnitelmaa, valtakunnallista lupaa useamman aluehallintoviraston toimialueella toimivalle palvelujen tuottajalle sekä kantelujen käsittelyajan rajoittamista niin, että valvontaviranomainen ei pääsääntöisesti tutki yli viisi vuotta vanhasta asiasta tehtyä kantelua. Lain soveltamisala ja yksityisten sosiaalipalvelujen määritelmä olisivat täsmällisempiä kuin nykyisessä laissa. Lisäksi aluehallintovirastojen ja kuntien toimivaltuuksiin yksityisten sosiaalipalvelujen ohjauksessa ja valvonnassa tehtäisiin pieniä tarkistuksia.

Ilmoituksenvaraisten palvelujen rekisteröintiä koskevat säännökset poikkeaisivat osittain nykyisestä laista. Ehdotuksen mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin ei merkittäisi palvelujen tuottajaa, joka tuottaa ainoastaan kotipalvelujen tukipalveluihin kuuluvia tai niihin rinnastuvia palveluja tai yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi lupaviranomaisen tulisi tehdä valituskelpoinen hallintopäätös ilmoituksen rekisteröintiasiassa.

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lastensuojelulain säännöstä, joka koskee yksityisen lastensuojelulaitoksen tarvitsemaa lupaa ja toiminnan valvontaa.

Sosiaalihuoltolakiin ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi samanlainen kantelun käsittelyajan rajoittamista koskeva säännös kuin ehdotettuun lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettuun lakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun lakiin, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin sekä yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin tekniset tarkistukset, joilla muutetaan niissä olevat säädösviittaukset koskemaan ehdotettua lakia yksityisistä sosiaalipalveluista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä

Sosiaalipalvelujen tuotanto on muuttunut entistä monimuotoisemmaksi ja yksityisten sosiaalipalvelujen osuus palvelutuotannosta on kasvanut, mikä edellyttää myös valvonnan kehittämistä ja sen voimavarojen suuntaamista toiminnan muutoksia vastaavasti. Keskeistä on sosiaalipalvelujen laadun ja asiakkaiden oikeuksien turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annettavan lain olennaisimmat sisällölliset muutokset nykyiseen valvontalakiin verrattuna liittyvät ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamisen valtakunnalliseen lupaan sekä ilmoituksenvaraisten palvelujen rekisteröintiin. Kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja samoin kuin yksityistä perhepäivähoitoa ei jatkossa rekisteröidä yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin. Tähän liittyy tarve varmistaa, että yksityisinä sosiaalipalveluina tuotettaviin palveluihin kohdistuu sosiaaliviranomaisen valvonta, jotta palvelut voidaan myydä arvonlisäverottomina.

Aluehallintovirastojen käytännöt tukipalvelujen rekisteröinnin suhteen ovat vaihdelleet, mikä on johtanut erilaisiin verotusratkaisuihin, koska Verohallitus on pitänyt rekisterimerkintää verottomuuden perusteena. Verotuksen yhdenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että uuden lain perusteella palvelusuunnitelman mukaista palvelua voidaan pitää arvonlisäverottomana sosiaalipalveluna silloin, kun se perustuu hallintopäätökseen tai asiakkaan ja palvelujen tuottajan väliseen sopimukseen, vaikka esimerkiksi tukipalvelua ei rekisteröidä aluehallintoviraston rekisteriin.

Uudistus on esityksen perustelujen mukaan välivaihe valmisteltaessa yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Valiokunta toteaa, että useita asian käsittelyn yhteydessä esiin tulleita lainsäädännön kehittämistarpeita jää myöhemmän lainvalmistelun varaan. Valiokunta pitää kuitenkin uudistusta tässä vaiheessa perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä todetuin täydennyksin.

Lupa- ja rekisteröintimenettely

Esitetyillä muutoksilla on tarkoitus selkeyttää ja yksinkertaistaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien lupa- ja rekisteröintimenettelyjä. Lakiehdotuksen mukaan aluehallintovirasto myöntää ympärivuorokautisia palveluja antavalle hakijalle yhden luvan, joka kattaa kaikki annettavat sosiaalipalvelut. Jos hakijalla on toimintaa useiden aluehallintovirastojen alueella, valtakunnallisen luvan myöntää Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena valtakunnallisen luvan myöntämismahdollisuutta yhdenmukaisesti terveydenhuollon lupamenettelyn kanssa.

Muista kuin luvanvaraisista palveluista tehdään ilmoitus kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Kunta puolestaan toimittaa tiedot ilmoituksista aluehallintovirastolle lukuun ottamatta kotipalvelujen tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja sekä yksityistä perhepäivähoitoa. Näiden palvelujen ensisijainen valvonta säilyy esityksen mukaan kunnilla. Muutoksella vähennetään jossain määrin sekä kuntien että aluehallintovirastojen hallinnollisen työn määrää.

Ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen luvan myöntämisen edellytyksenä on esityksen mukaan toimitilojen riittävyys ja asianmukaisuus sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Valiokunta katsoo, että sosiaalipalvelujen jatkuvuuden ja asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi on lainsäädännön jatkovalmistelussa syytä arvioida myös tarvetta säätää palvelujen tuottajille asetettavista muista edellytyksistä. Tällaiset edellytykset voivat liittyä muun muassa toimijoiden luotettavuuteen, hyvämaineisuuteen ja kykyyn vastata velvoitteistaan. Valiokunta ehdottaa, että tämän esityksen yhteydessä täydennetään 10 §:ää siten, että luvan myöntämisen edellytyksenä on myös hakijan kyky vastata taloudellisista velvoitteistaan.

Valiokunta pitää tärkeänä, että ehdotetussa 4 §:ssä säädetään toimintaedellytyksenä myös henkilöstön määrän riittävyydestä asiakkaiden lukumäärään nähden. Yksityisiin sosiaalipalveluihin sovelletaan lisäksi edelleen lakia sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista samoin kuin lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Henkilöstölle asetettavista kelpoisuusvaatimuksista on lisäksi syytä tarvittaessa ottaa määräykset 10 §:ssä tarkoitetun luvan ehtoihin.

Valvonta

Palvelujen tuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta ja asianmukaisuudesta pyritään vahvistamaan velvoittamalla palvelujen tuottajat omavalvontasuunnitelman laatimiseen. Toimintayksiköllä tulee myös olla vastuuhenkilö, joka vastaa palveluille asetettavien vaatimusten täyttymisestä. Vastuuhenkilöitä koskevia säännöksiä on esityksen perustelujen mukaan tarkoitus tarkentaa myöhemmin lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Valvonta tehostuu siten, että kunta voi jatkossa tehdä tarkastuksen toimintayksikköön myös oma-aloitteisesti ilman aluehallintoviraston pyyntöä. Myös kotipalvelujen tukipalveluissa ja perhepäivähoidon palveluissa ilmenevistä epäkohdista kunnan tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle, jos kunnan omalla neuvonnalla tai ohjauksella asiaa ei ole saatu korjattua. Näitä koskeva valvonta-asia voi edelleen tulla kantelulla vireille aluehallintovirastossa. Valiokunta pitää valvonnan selkeyttämistä ja omavalvonnan vahvistamista tärkeinä sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien ja palvelujen laadun turvaamisen kannalta. Valiokunta korostaa, että sosiaalihuollon palvelujen valvonnan tulee kattaa myös esimerkiksi vuokratyönä tai konsulttiyritysten palkkaamina sosiaalipalveluja antavien henkilöiden toiminta.

Valiokuntakäsittelyn yhteydessä on katsottu aluehallintovirastojen tuottavuustavoitteiden ja voimavarojen vähentämisen heikentäneen valvontaa. Myös omavalvonnan riittävyyttä ja kattavuutta on epäilty. Valiokunta pitää tärkeänä huolehtia siitä, ettei valvonta jää liiaksi omavalvonnan ja asiakkaiden satunnaisen palautteen varaan. Valvontajärjestelmää on tarpeen uudistaa siten, että asiakkaiden palautetta palvelujen laadusta ja toteutumisesta kerätään järjestelmällisesti ja sitä käytetään hyväksi palvelujen kehittämisessä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä täsmennetään valvontaviranomaisten toimivallanjakoa sekä tehostetaan valvontaa ja osoitetaan tähän riittävät voimavarat.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus

6 §. Omavalvontasuunnitelma.

Lakiehdotukseen ei ole otettu perussäännöstä omavalvontasuunnitelmien toimittamisesta valvontaviranomaisille. Valiokunta ehdottaa, että 2 momentista poistetaan mahdollisuus antaa asiasta määräyksiä. Säännöksen tarpeellisuutta arvioidaan yksityisiä palveluja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

8 §. Luvan hakeminen.

Hallintolain säännösten vuoksi lupahakemuksen tekemisestä kirjallisesti ei ole tarpeen säätää 1 momentissa. Lisäksi ehdotetaan 2 momentin muuttamista siten, että palvelualan sijasta lupahakemuksessa tulee mainita palvelujen sisältö.

9 §. Lupahakemusten johdosta tehtävä tarkastus.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättävän maininta tarkastuksen tarkoituksesta. Uudessa 2 momentissa ehdotetaan säädettävän luvanhakijan suostumuksesta ennakkotarkastuksen edellytyksenä silloin, kun tarkastus kohdistuu kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin.

10 §. Luvan myöntäminen.

Valiokunta ehdottaa yleisperusteluissa esitetyistä syistä, että 1 momenttiin lisätään säännös palvelujen tuottajalle asetettavista taloudellisista toimintaedellytyksistä. Esimerkiksi hakijan, joka on konkurssissa tai jolla on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia verovelkoja ulosmittauksessa, ei katsota kykenevän asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

18 §. Tarkastuksen toimittaminen.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin muuttamista siten, että tarkastus kotirauhan piirissä oleviin tiloihin on mahdollista vain, jos tarkastaminen on välttämätöntä asiakkaan asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi.

23 §. Luvan peruuttaminen.

Luvan peruuttamisen lisäedellytykseksi ehdotetaan, etteivät viranomaisen huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

28 §. Muut rekisteriin talletettavat tiedot.

Pykälään ehdotetaan lisättävän viittaus myös 26 §:ään.

32 §. Palvelujen tuottajalta perittävät maksut.

Valiokunta ehdottaa maksuja koskevan säännöksen täsmentämistä siten, että säännöksestä ilmenee vuosimaksun olevan suoriteperusteinen eikä yleisesti viranomaistoiminnan rahoittamiseksi perittävä suoritus.

36 §. Muutoksenhaku.

Valiokunta ehdottaa säännöksen täsmentämistä siten, että muutoksenhakuoikeus koskee myös valvontaviranomaisten päätöksiä.

41 §. Rekisterin ylläpidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen.

Edellä 32 §:n kohdalla esitetyistä syistä ehdotetaan pykälän muuttamista siten, että vuosimaksun suoriteperusteisuus ilmenee säännöksestä.

42 §. Tarkemmat säännökset.

Valiokunta ehdottaa säännöksestä poistettavaksi asetuksenantovaltuuden toimivallan jaosta lupa- ja valvontaviranomaisten kesken. Pykälän 3 momentin asetuksenantovaltuudet ehdotetaan poistettaviksi tarpeettomina ottaen huomioon valtion maksuperustelain 8 §:n sääntely.

3. lakiehdotus

Koska 78 §:ssä tarkoitettu kantelu voi koskea myös julkista erityishuoltoa, valiokunta ehdottaa säännöksen täsmentämistä.

6. lakiehdotus

Lakiehdotuksen 2 §:ssä ehdotetaan otettavan huomioon siihen aiemmissa lainmuutoksissa tehdyt muutokset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2., 4., 5. ja 7—12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1., 3. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

yksityisistä sosiaalipalveluista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

2 luku

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen

4 ja 5 §

(Kuten HE)

6 §

Omavalvontasuunnitelma

(1 mom. kuten HE)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (poist.).

3 luku

Palvelujen tuottamista koskeva lupa ja ilmoitus

7 §

(Kuten HE)

8 §

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan (poist.) siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Lupahakemuksessa on mainittava:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) (poist.) haettavan luvan perusteella annettavien sosiaalipalvelujen sisältö ja tuottamistapa sekä niiden suunniteltu laajuus kussakin toimintayksikössä;

(4—10 kohta kuten HE)

9 §

Lupahakemuksen johdosta tehtävä tarkastus

Edellä 4 §:ssä tarkoitettujen toimintaedellytysten varmistamiseksi aluehallintoviraston on tarkastettava ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antava toimintayksikkö mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toiminnan aloittamista tai muuttamista koskeva lupahakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa. Lisäksi aluehallintoviraston on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä tarkastettava sellainen toimintayksikkö, jota koskeva lupahakemus on tullut vireille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. Tarkastukseen voi osallistua aluehallintoviraston pyynnöstä sen kunnan edustaja, jonka alueella sosiaalipalveluja on tarkoitus tuottaa.

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat voidaan tarkastaa ainoastaan palvelujen tuottajan suostumuksella. (Uusi)

10 §

Luvan myöntäminen

Lupa myönnetään palvelujen tuottajalle, jos sen toimintayksiköt täyttävät 4 §:ssä säädetyt edellytykset ja jos se kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Palvelujen tuottajan, joka on konkurssissa tai jolla on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä verovelkoja tai saatavia ulosotossa, ei katsota kykenevän asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

Luvasta tulee ilmetä palvelujen sisältö, toiminnan laajuus ja palvelujen tuottamistapa. Lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista, laitteista ja tarvikkeista sekä toimintatavoista.

11—13 §

(Kuten HE)

4 luku

Valvonta

14—17 §

(Kuten HE)

18 §

Tarkastuksen toimittaminen

Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Tarkastaja on päästettävä kaikkiin toimintayksikön tiloihin. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat voidaan kuitenkin tarkastaa ainoastaan, jos tarkastaminen on välttämätöntä asiakkaan aseman ja asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi. Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

19—22 §

(Kuten HE)

23 §

Luvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi peruuttaa sosiaalipalvelujen tuottamiseen myöntämänsä luvan osittain tai kokonaan, jos toiminnassa on olennaisesti rikottu tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Luvan peruuttamisen edellytyksenä on lisäksi, että lupaviranomaisen aikaisemmat huomautukset ja määräykset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen tai epäkohtien poistamiseen.

24 §

(Kuten HE)

5 luku

Yksityisten palvelujen antajien rekisteri

25—27 §

(Kuten HE)

28 §

Muut rekisteriin talletettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä 26 ja 27 §:ssä säädetään, lupaviranomainen tallettaa rekisteriin:

(1—3 kohta kuten HE)

29—31 §

(Kuten HE)

32 §

Palvelujen tuottajalta perittävät maksut

Lupa sosiaalipalvelujen tuottamiseksi ja 11 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen rekisteröinti ovat maksullisia. Lupaan ja rekisteröintiin liittyvistä toimenpiteistä voidaan periä maksuja kokonaan tai osittain vuosimaksuna.

6 luku

Viranomaiset ja niiden välinen yhteistyö

33—35 §

(Kuten HE)

7 luku

Muutoksenhaku

36 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn lupa- ja valvontaviranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

(2 mom. kuten HE)

37 §

(Kuten HE)

8 luku

Erinäiset säännökset

38—40 §

(Kuten HE)

41 §

Rekisteriöintiin liittyvien kustannusten korvaaminen

Aluehallintovirastojen tulee suorittaa 32 §:n mukaisista vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle osuus, joka kattaa yksityisten palvelujen antajien rekisteröintiin liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

42 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä (poist.) yksityisten palvelujen antajien rekisteriin talletettavista tiedoista.

(2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

9 luku

Voimaantulo

43—46 §

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin (519/1977) siitä lailla 816/2000 kumotun 78 §:n tilalle uusi 78 § seuraavasti:

78 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu valvontaviranomainen ei tutki (poist.) erityishuoltoa koskevaa kantelua, joka kohdistuu yli viisi vuotta vanhaan asiaan, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

6.

Laki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1332/2010, seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Viraston tehtävänä on huolehtia:

1) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994), kansanterveyslaissa (66/1972), työterveyshuoltolaissa (1383/2001), erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989), terveydenhuoltolaissa (1326/2010), mielenterveyslaissa (1116/1990), yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990), tartuntatautilaissa (583/1986), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007), sosiaalihuoltolaissa (710/1982), yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (/), kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977), terveydensuojelulaissa (763/1994), alkoholilaissa (1143/1994), (poist.) tupakkalaissa (693/1976), geenitekniikkalaissa (377/1995) ja terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/1994) sille säädetystä lupahallinnosta, ohjauksesta ja valvonnasta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen