SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2004 vp

StVM 6/2004 vp - HE 41/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta (HE 41/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

työmarkkinalakimies Merja Ailus, Kunnallinen työmarkkinalaitos

työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Kunnallisvirkamiesliitto KVL

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005 alusta voimaan tulevasta työeläkeuudistuksesta johtuvat välttämättömät muutokset. Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi lain säännöksiä lomitustoiminnan hallinnon rahoituksesta. Ehdotuksen mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos voisi tarkoin säännellyissä poikkeustapauksissa sitoutua maksamaan paikallishallinnon hoitamisesta eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle korvauksen paikallishallinnon kustannuksiin suurempana kuin mihin kunnalla olisi pääsäännön mukaan oikeus. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös tekniset tarkistukset, jotka ovat tarpeen lähinnä muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Työeläkeuudistuksen johdosta muutettuja säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin vuoden 2005 alusta ja hallinnon rahoitusta koskevia säännöksiä taannehtivasti vuoden 2004 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää