SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2014 vp

StVM 6/2014 vp - HE 80/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt sosiaali-ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta (HE 80/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö

vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, puolustusministeriö

osastoesiupseeri, everstiluutnantti Petri Laurila, Pääesikunta

majuri Heikki Kumpula, Rajavartiolaitos

johtaja Pertti Männistö, Keva

lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

järjestöpäällikkö, everstiluutnantti Kari Haapanen, Upseeriliitto ry

puheenjohtaja Petteri Leino, Aliupseeriliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeen määräytymistä koskevien valtion eläkelain säännösten muuttamista. Muutoksella yksinkertaistettaisiin eläkelaskentaa. Eläkkeiden taso säilyisi entisellään.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Voimaantulosäännöksen mukaan lakia sovellettaisiin vuonna 2016 ja sen jälkeen sattuviin eläketapahtumiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sotilaseläkkeiden laskennan teknistä uudistamista. Uudistus ehdotetaan toteutettavaksi säilyttäen eläkkeiden taso ja alkamisajankohdat ennallaan. Uudistuksella voidaan säästää kertaluonteisesti nettomääräisesti noin miljoona euroa ja jatkossa vuositasolla arviolta puoli miljoonaa euroa tietojärjestelmä- ja henkilöstökuluista. Valiokunta pitää asianmukaisena, että sotilaiden eläke määräytyy vuosiansioiden perusteella kuten muidenkin valtion palveluksessa olevien.

Ansaintatietojen rekisteröinnin ja ilmoitustavan yksinkertaistaminen mahdollistavat säästöjen lisäksi rekisteritietojen tarkistamisen jälkeen nykyistä paremmat neuvontapalvelut ja työeläkeotteen lähettämisen myös sotilaille. Esityksessä on myös otettu huomioon aikaisempien lainmuutosten voimaantulosäännöksissä tarkoitettujen niin sanottujen vanhojen sotilaiden eläkeoikeuden määräytyminen palvelusvuosien perusteella siten, ettei heidän eläkkeidensä alkamishetki siirry myöhemmäksi. Valiokunta pitää sotilaiden eläkkeiden laskentasäännösten selkeyttämistä ja yksinkertaistamista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok (osittain)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen