SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

StVM 7/2001 vp - HE 29/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali-ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta (HE 29/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

erityisasiantuntija Heli Sahala, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja tarkennettavaksi eräitä lastensuojelulain, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmää.

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmää koskee lastensuojelulain 5 c §:ään liittyvä voimaantulosäännös. Siinä säädetään valtion korvauksen erityisistä jakoperusteista kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymien kesken siirtymävaiheessa. Kyseisen voimaantulosäännöksen 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lastensuojelulain 5 c §:ssä säädettyjä jakoperusteita noudatettaisiin vasta, kun valtion korvaus kuntayhtymien kesken vuodelle 2003 jaetaan.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi määräaikoja, joihin mennessä erityishuoltopiirien kuntayhtymien tulee toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n mukaiset seurantatiedot edellisenä kalenterivuonna maksettujen tasauskorvausten määristä sekä tasauskorvausten perusteina olleista lastensuojelutoimenpiteistä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmässä on sen voimassaoloaikana ilmennyt useita ongelmia. Muun muassa osassa pieniä kuntia tasausjärjestelmä on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hallitus antaa eduskunnalle syksyllä 2001 lapsipoliittisen selonteon, jonka yhteydessä myös tasausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten, jotka osaltaan korjaavat järjestelmän puutteita, hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Anne Huotari /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila Mäkipää

​​​​