SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2012 vp

StVM 7/2012 vp - HE 42/2012 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 42/2012 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 15/2012 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja  Timo  Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Tomi Peltomäki, Verohallinto

toimistopäällikkö Marko Aarnio, Finanssivalvonta

toimitusjohtaja Heikki Pohja ja pääanalyytikko Timo Asikainen, Työttömyysvakuutusrahasto

toimitusjohtaja Jussi Kauma, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiain päällikkö Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi tietosuojavaltuutettu on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti, että työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle. Lisäksi valtion ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen perintä ehdotetaan siirrettäväksi Valtiokonttorilta työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto hoitaisi työttömyysvakuutusmaksujen perinnän kokonaisuudessaan. Työttömyysvakuutusrahastoa valvoisi Finanssivalvonta.

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksen toteuttamisen edellyttämiä muutoksia. Lakiin lisättäisiin työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä ja perimistä koskevat säännökset. Työnantajalle säädettäisiin velvollisuus antaa määräajassa palkkasummailmoitus työttömyysvakuutusrahastolle. Muutoksenhakumenettelyä muutettaisiin. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimisi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysvakuutusrahaston työttömyysvakuutusmaksuja koskevista päätöksistä valitettaessa. Tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että ne vastaisivat ehdotettuja muutoksia ja mahdollistaisivat työttömyysvakuutusrahastolle perintätehtävän hoitamiseksi tarvittavan tietojen saannin. Työnantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin liittyviä seuraamuksia ehdotetaan muutettaviksi nykyisestä. Työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden soveltamisala määräytyisi edelleen tapaturmavakuutuslain kautta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä

Esityksen tavoitteena on selkeyttää, yhdenmukaistaa ja tehostaa työttömyysvakuutusmaksujen perintäjärjestelmää. Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirtäminen tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle lisää perinnän yhdenmukaisuutta, koska nykyisin perinnästä huolehtii 13 tapaturmavakuutusyhtiötä ja Valtiokonttori. Kun perinnästä vastaa yksi toimija, ovat menettelyt ja tulkinnat nykyistä helpommin järjestettävissä siten, että ne ovat yhdenmukaisia.

Kun työttömyysvakuutusmaksut on peritty tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä, on käytännön syistä jätetty perimättä työttömyysvakuutusmaksuja silloin, kun perinnän piirissä olevat palkkasummat ovat olleet pieniä. Kun perintä siirtyy pois tapaturmavakuutuslaitoksilta, myös pienet palkkasummat tulevat perinnän piiriin. Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan tämä lisää työttömyysvakuutusmaksutuloa noin 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Työttömyysvakuutusrahasto on arvioinut, että perintä sen toteuttamana maksaa vuodessa noin 2,7 miljoonaa euroa. Jos kustannukset toteutuvat arvioidun suuruisina, nykyisiin kustannuksiin verrattuna perintäkulut alenisivat noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Merkittävän julkisen vallan käyttö

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, ettei työttömyysvakuutusrahastoa voida pitää perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena. Lakiehdotuksen 21 e §:n mukaan työttömyysvakuutusrahasto voi määrätä työnantajalle enintään kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidettävän työttömyysvakuutusmaksun, jos työnantaja on ilmoittanut palkkasumman 21 b §:ssä säädetyn määräajan jälkeen tai jos työnantaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai jos työttömyysvakuutusmaksu on määrätty 21 d §:n perusteella arvioimalla. Maksun korottaminen on siten mahdollista, jos työnantaja on menetellyt lainvastaisesti tai muuten oikeudellisesti virheellisesti.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että tällaiseen hallinnolliseen seuraamukseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, eikä tehtävää siten voida antaa muulle kuin viranomaiselle. Valiokunnan mukaan tämä merkitsee sitä, että lakiehdotuksen 21 e § on joko poistettava tai siinä säädetty tehtävä on osoitettava viranomaiselle, jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Työttömyysvakuutusrahastolle voitaisiin antaa seuraamuksen määräämisessä korkeintaan viranomaista avustava ja täydentävä rooli. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 21 e § poistetaan, koska tehtävän osoittaminen muulle viranomaiselle edellyttäisi laajempaa valmistelua.

Henkilötietojen suoja

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että työttömyysvakuutusrahaston tietojensaantioikeus on ongelmallisen väljä siltä osin kuin kysymys on lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesta oikeudesta saada salassapitosäännösten rajoittamatta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot muulta taholta, johon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Valiokunnan mukaan, kun tietosisältöjä ei tällaisessa yleisessä tietojen luovutustilanteessa ole millään lailla luetteloitu, tietojensaantioikeus on sidottava mainittua tarkoitusta varten välttämättömiin tietoihin. Perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiehdotuksen 22 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkistaminen siten, että oikeus kattaa vain tietojen käyttötarkoituksen kannalta välttämättömien tietojen saamisen, on edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti, että työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen saamiseen rajoitetaan välttämättömiin tietoihin ja että tietojen luovuttamiseen velvolliset tahot määritellään ehdotettua tarkemmin.

Työttömyysvakuutusmaksuja koskeva jatkovalmistelu

Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuus on sidottu tapaturmavakuutuslain mukaiseen vakuuttamisvelvollisuuteen. Kun tapaturmavakuutusvelvollisuutta tulkitsevat työttömyysvakuutusrahasto ja tapaturmavakuutuslaitokset, voi tämä käytännössä johtaa siihen, että ne tekevät erilaisia päätöksiä vakuuttamisvelvollisuudesta. Myös muutoksenhakuviranomaisena näissä päätöksissä ovat eri viranomaiset. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksuvelvollisuuden soveltamisalan mahdolliset muutokset selvitetään mahdollisimman nopeasti. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että maksuvelvollisuus olisi mahdollisimman yhtenäinen muiden veroluonteisten sosiaaliturvamaksujen kanssa. Tämä myös tehostaisi maksujen valvontaa, koska työttömyysvakuutusrahasto käyttää työttömyysvakuutusmaksujen valvonnassa Verohallinnolta saamiaan verotustietoja.

Hallitusohjelman mukaan yrittäjien hallinnollista taakkaa kevennetään ja maksuihin sekä veroihin liittyviä prosesseja tehostetaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää todennäköisenä, että hallitusohjelmaan perustuva työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle lisää yritysten hallinnollista taakkaa, koska perintätahoja on aiemman kolmen sijasta neljä. Nykyisin palkkaperusteisia maksuja perivät työeläkelaitokset, tapaturmavakuutuslaitokset ja Verohallinto. Suomen Yrittäjät on arvioinut, että muutos lisäisi työtä yrityksissä noin tunnin vuodessa, mistä aiheutuisi työnantajille yhteensä noin kuuden miljoonan euron vuosikustannus. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että sosiaalivakuutusmaksujen maksuperusteita ja perintämenettelyjä kehitettäessä kiinnitetään huomiota toimeenpanosta yrityksille aiheutuvan hallinnollisen työn minimointiin.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että työttömyysvakuutusmaksujen perinnän toimeenpanoa seurataan tarkasti. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä on uusi tehtävä työttömyysvakuutusrahastolle, minkä vuoksi tehtävään tarvittavien resurssien arviointi on vaikeaa. Tästä saattaa aiheutua perintäkustannusten kasvamista ennakoitua suuremmiksi tai ongelmia perinnän toimeenpanossa. Lisäksi maksunkorotusmahdollisuuden puuttuminen voi johtaa siihen, että maksuvaikeuksissa olevat työnantajat laiminlyövät ensisijaisesti työttömyysvakuutusmaksujen maksamisen.

Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle parantaa perinnän toimeenpanoa monelta osin nykytilanteeseen verrattuna. Valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena, että tulevien uudistusten yhteydessä selvitetään mahdollisuudet keskittää palkkaan perustuvien lakisääteisten maksujen perintätehtäviä Verohallinnolle, koska näin voidaan todennäköisesti vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Valtiosääntösääntöoikeudellisesti veroina pidettyjen työttömyysvakuutusmaksujen perinnän osalta on myös osittain ongelmallista, että työttömyysvakuutusrahasto ei ole viranomainen.

Yksityiskohtaiset perustelut

21 §. Maksujen perintä.

Pykälässä oleva viittaussäännös ehdotetaan täsmennettäväksi.

21 d §. Työttömyysvakuutusmaksun määrääminen arvioimalla.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti viittaus 18 §:ään. Muutoksen tarkoituksena on täsmentää sitä, että arvioon perustuvan maksun suuruus määräytyy vastaavasti kuin varsinaisen työttömyysvakuutusmaksun suuruus.

22 §. Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen saamiseen.

Pykälän 1 momentin johtolauseen sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi. Pykälän 1 momentin 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti. Tiedonsaantioikeus rajattaisiin työttömyysvakuutusmaksun määräämisen, perinnän ja valvonnan kannalta välttämättömiin tietoihin.

Lisäksi tietojen luovutusta koskevat tahot määriteltäisiin ehdotettua täsmällisemmin. Työttömyysvakuutusrahastolla olisi salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten välttämättömät tiedot viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 1 momentin 1—7 kohdassa tarkoitetulta viranomaiselta sekä 2 momentissa tarkoitetulta yhteisöltä ja laitokselta silloin, kun viimeksi mainituilla on tai voi olla tietoja työttömyysvakuutusmaksun määräämiseen, perintään tai valvontaan liittyvistä seikoista.

24 g §. Muutoksenhakuoikeus.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti. Perustuslakivaliokunta on todennut, että lainkohdassa on luettelonomaisesti todettu, miten eräisiin työttömyysvakuutusrahaston antamiin päätöksiin tyytymätön saa hakea muutosta. Tällainen sallivaksi muotoiltu luettelo valiokunnan vakiintuneen kannan mukaan voi vaikuttaa eräänlaisena välillisenä muutoksenhakukieltona. Tämän vuoksi ehdotetaan, että pykälän 1 momentista poistetaan siinä mainitut lainkohdat, jolloin työttömyysvakuutusrahaston päätökseen tyytymättömällä on pääsääntöisesti aina muutoksenhakuoikeus.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa olisi rajoitus 1 momentissa mainittuun yleiseen valitusoikeuteen. Säännöksellä selkeytettäisiin lakiehdotuksen muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Lain 24 f §:ssä säädetään oikaisuvaatimuksen tekemisestä työttömyysvakuutusmaksun määrään. Pykälää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan oikaisuvaatimuksen tekeminen olisi edellytyksenä sille, että maksua koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Tämä pelkästään lakiehdotuksen perusteluissa mainittu muutoksenhakua koskeva rajoitus ehdotetaan lisättäväksi 24 g §:ään.

25 §. Muutoksenhaku.

Muutoksenhausta säädetään ehdotetussa 8 b luvussa, minkä vuoksi pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 25 §, sellaisena kuin se on laissa 1352/2007,

muutetaan 10 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 11, 12, 15, 21, 22, 22 a—22 f, (poist.) 26, 26 a ja 26 b §, sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1136/2011 sekä 11 § laissa 910/2008, 12 ja 15 § osaksi laeissa 1301/2002, 637/2004, 1332/2004 ja 1282/2007, 21 § (poist.) laissa 1352/2007, 22 § osaksi laeissa 1301/2002 ja 1375/2003, 22 a § laeissa 363/2006 ja 910/2008, 22 b, 22 d—22 f, 26 a ja 26 b § laissa 363/2006, 22 c § laeissa 363/2006 ja 278/2009 sekä 26 § laissa 1375/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 11 a §, 18 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1332/2011, uusi 7 momentti, 20 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1181/2005, uusi 2—4 momentti sekä lakiin uusi 21 a—21 j §, 8 b luku sekä 26 d ja 26 e § seuraavasti:

10, 11, 11 a, 12, 15, 18 ja 20 §

(Kuten HE)

21 §

Maksujen perintä

Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työnantajalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 19 a §:n (poist.) mukaisen palkkasumman perusteella. Työnantaja vastaa myös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta työttömyysvakuutusrahastolle.

21 a—21 c §

(Kuten HE)

21 d §

Työttömyysvakuutusmaksun määrääminen arvioimalla

Työttömyysvakuutusrahasto voi määrätä 18 §:n mukaisen työnantajan työttömyysvakuutusmaksun arvioimalla, jos työnantaja ei ole ilmoittanut palkkasummaa 21 b §:n mukaisesti tai jos työnantajan ilmoittama palkkasumma on liian pieni käytettäessä perusteena työttömyysvakuutusrahaston 22 tai 22 a §:n perusteella saamia ja sen käytössä olevia muita, työnantajan palkanmaksua ja muuta toimintaa koskevia tietoja.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

21 e §

(Poist.)

21 e—21 j (21 f—21 k) §

(Kuten HE)

22 §

Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen saamiseen

Työttömyysvakuutusrahastolla on salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten:

(1—3 kohta kuten HE)

4) välttämättömät tiedot viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 1 momentin 1—7 kohdassa tarkoitetulta viranomaiselta sekä 2 momentissa tarkoitetulta yhteisöltä ja laitokselta silloin, kun viimeksi mainituilla on tai voi olla tietoja työttömyysvakuutusmaksun määräämiseen, perintään tai valvontaan liittyvistä seikoista.

(2 mom. kuten HE)

22 a—22 f §

(Kuten HE)

8 b luku

Muutoksenhaku ja oikaisu

24 f §

(Kuten HE)

24 g §

Muutoksenhakuoikeus

Työttömyysvakuutusrahaston (poist.) päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan, ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Työttömyysvakuutusrahaston päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Työttömyysvakuutusrahaston päätökseen työttömyysvakuutusmaksun määrästä ei saa hakea muutosta valittamalla ennen kuin päätöstä on pyydetty oikaistavaksi työttömyysvakuutusrahastolta 24 f §:n perusteella. Työttömyysvakuutusrahaston 24 f §:n nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 1 momentissa säädetään. (Uusi)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

24 h ja i §

(Kuten HE)

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

26, 26 a, 26 b, 26 d ja 26 e §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Esko  Salo

VASTALAUSE

Yleisperustelut

Työttömyysvakuutusmaksun perinnän siirtäminen työttömyysvakuutusrahastolle on pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukainen esitys. Se on ristiriidassa yrittäjyyteen kannustavan, byrokratian purkamista tavoittelevan ja maksuihin liittyvien prosessien tehostamista tavoittelevan hallitusohjelman kirjauksen kanssa.

Esitetty muutos on selkiyttämässä nykytilannetta työttömyysvakuutusmaksuja hallinnoivan työttömyysvakuutusrahaston näkökulmasta. Työnantajille esitetty muutos tarkoittaa byrokratian lisääntymistä ja työnantajavelvoitteisiin liittyvien kustannusten kasvamista. Muutoksen toteuttamiseen luvataan neuvontaa, ohjeistusta sekä työttömyysvakuutusmaksujen liittämistä osaksi Verohallinnon ylläpitämää pientyönantajien maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää palkka.fi-palvelua. Palvelutason parantaminen ei poista ristiriitaa hallitusohjelman kahden eri kohdan välillä eikä helpota pientyönantajien tilannetta.

Hallituksen esitys on valmisteltu kiireellä. Mahdollisia muita vaihtoehtoja työttömyysvakuutusmaksujen perinnän osalta ei ole tosiasiallisesti selvitetty. Käynnissä ollut syvällisempi valmistelu keskeytettiin ilman loppuunvietyjä ja vertailukelpoisia johtopäätöksiä. Valmistelun yhteydessä ei ole tehty sellaista yritysvaikutusten arviointia, jolla olisi ollut tosiasiallista vaikutusta asian valmisteluun.

Kustannusarviot muutoksen vaikutuksista niin perinnän hallinnolliselta osalta kuin yritysten työnantajavelvoitteiden muutosten osalta ovat puutteelliset. Muutosta perustellaan perintään liittyvillä säästöillä, joille löytyy perustelunsa. Asiantuntijakuulemisen aikana on kuitenkin vähätelty mahdollisia muita vaihtoehtoja ja niistä mahdollisesti saavutettavissa olevia taloudellisia hyötyjä. Huolellinen valmistelu puuttuu.

Työnantaja toimittaa työnantajatoimintaan liittyviä ilmoituksia säännöllisesti verottajalle, tapaturmavakuutuslaitokselle, työeläkeyhtiöille, ammattiliitolle sekä lisäksi Kelalle, työttömyyskassoille, työnantajaliittoon ja Tilastokeskukselle. Eri toimijoille ilmoitettava palkkakäsite vaihtelee. Tavoitteena tulee olla hallitusohjelmankin lupaama työnantajan hallinnollisen taakan helpottaminen. Esitys toimii vastoin tätä tavoitetta.

Kannatamme yrittäjyyteen liittyvän byrokratian vähentämistä. Olemme valmiit tukemaan esityksiä, joilla edistetään erityisesti pienyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Hallituksen esitys on puutteellisesti ja kiireellä valmisteltu. Esitys on hallitusohjelman "Yrittäjyyttä vahvistetaan"-tavoitteen vastainen. Hallituksen esitys on palautettava huolelliseen valmisteluun.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

 • Juha Rehula /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Laila Koskela /ps