SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2014 vp

StVM 7/2014 vp - HE 109/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 109/2014 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 69/2012 vp  Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

etuuspäällikkö Marja-Leena Seppälä, Kansaneläkelaitos

lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Keva

johtava vakuutusasiaintuntija Pia Santavirta, Finanssialan Keskusliitto

erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

terveyspoliittinen asiantuntijalääkäri Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto

puheenjohtaja Seppo Kettunen, Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys ry

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Akava ry
 • Oikeutta vakuutetuille ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Potilasliitto ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia, yrittäjän eläkelakia, merimieseläkelakia, kunnallista eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi hallintolakia täydentävät säännökset päätöksen perustelemisesta. Lakeihin lisättäisiin säännökset siitä, mitä hylkäävän päätöksen perustelujen tulisi sisältää, kun päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin. Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perusteluihin olisi kirjattava asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Lisäksi perustelujen parantamiseksi ehdotetaan, että lakeihin lisättäisiin säännös asiantuntijalääkärin perustellusta arviosta. Säännös edellyttäisi, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntijalääkäri laatisi asian valmistelun aikana perustellun arvionsa, joka tulisi kirjata asiakirjoihin.

Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Lakialoite

LA 69/2012 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan työntekijän eläkelain muuttamista siten, että eläkelaitoksen asiantuntijalääkärin on merkitessään kannanottonsa asiakirjoihin noudatettava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotomääräyksiä. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lakiin uutta 128 a §:ää, jonka mukaan valitusosoituksessa on ilmoitettava asianosaisen oikeudesta saada suullinen käsittely lääketieteellisen lisäselvityksen saamiseksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tavoitteena on etuuspäätösten perustelujen ja etuudenhakijoiden oikeusturvan parantaminen lisäämällä hallintolakia täydentäviä säännöksiä päätöksen perustelemisesta eläkelakeihin ja Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin. Täydentävät säännökset koskevat erityisesti hylkäävän päätöksen perusteluja, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy lääketieteellisiä kysymyksiä. Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perusteluihin on ehdotuksen mukaan kirjattava asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää etuuspäätösten lääketieteellisten perustelujen kehittämistä erittäin tärkeänä koko etuusjärjestelmän toimeenpanoon kohdistuvan luottamuksen näkökulmasta. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi eläkelakeihin jo sisältyvä säännös siitä, että asiantuntijalääkärin arvio voidaan merkitä asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Valiokunta pitää ehdotusta tarkoituksenmukaisena ja viittaa aiemmin eläkelaitosten lääkärin roolista lausumaansa (StVM 11/2004 vp ja StVM 12/2004 vp). Valiokunta painottaa tässäkin yhteydessä sitä, että eläkelaitoksen lääkäri osallistuu päätöksen valmisteluun lääkärikoulutuksensa ja ammatillisen osaamisensa perusteella. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että lääkäreiden koulutuksessa kiinnitetään huomiota hoitavan lääkärin lääketieteellisen lausunnon laadun merkitykseen etuusprosessissa.

Edellä mainituissa mietinnöissään valiokunta piti hakijan oikeusturvan kannalta keskeisenä, että päätöksen perusteena olleet seikat, kuten lääketieteelliset arviot, ilmenevät riittävän yksityiskohtaisesti päätöksen perusteluista. Valiokunta katsoi myös, että perusteluista tulisi ilmetä, miten erilaisia seikkoja on painotettu ja arvioitu, jolloin hakija voi perustelujen valossa paitsi harkita muutoksenhaun tarvetta myös esittää oman käsityksensä ja mahdollisen lisäselvityksen perusteluissa esiin tuoduista seikoista.

Erityisesti hylkäävän etuuspäätöksen perustelujen tulee olla mahdollisimman selkeät ja ymmärrettävät. Lääketieteellisten seikkojen lisäksi päätöksessä otetaan huomioon esimerkiksi hakijan ammattiin ja koulutukseen liittyviä seikkoja, joita koskevien tietojen kattavuus vaikuttaa asian ratkaisuun. Lääketieteellisten seikkojen arviointi ja kuvaaminen päätöksessä riittävällä ja objektiivisella tavalla on keskeisen tärkeää päätöksen ymmärrettävyyden kannalta. Perusteluilla on merkittävä vaikutus myös muutoksenhakumahdollisuuksien käyttämiseen. Riittävillä ja asianmukaisilla perusteluilla voidaan vähentää tarvetta muutoksenhakuun ja lisätä luottamusta päätösten oikeellisuuteen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että päätösten perustelujen tosiasiallista muuttumista ja lainmuutosten vaikutuksia muun muassa valitusten määrään ja käsittelyaikoihin seurataan käytännössä.

Lakialoite

Valiokunta puoltaa 1. lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esittämässä muodossa, minkä vuoksi lakialoite ehdotetaan hylättäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että lakialoite LA 69/2012 vp hylätään.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen