SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp

StVM 8/2001 vp - HE 37/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta (HE 37/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia koskevien säännösten valtuutussäännökset tarkistettaisiin lain tasolle uuden perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila Mäkipää