SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2006 vp

StVM 8/2006 vp - HE 17/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä maaliskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 17/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

tarkastusyksikön päällikkö Niina Jussila, Vakuutusvalvontavirasto

kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

lakimies Sanna Kujala, Työttömyysvakuutusrahasto

lakimies Mika Mänttäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

sosiaalipoliittinen asiantuntija Petri Mustakallio, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännökset asiakirjojen, tietojen ja toiminnan julkisuudesta sekä oikeudesta saada ja luovuttaa tietoja.

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysvakuutusrahastoon, vakuutuslaitoksiin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia käytettäessä julkista valtaa sekä salassapitovelvollisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa myös silloin kun kysymys ei ole julkisen vallan käytöstä. Esitys sisältää säännökset työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta ja salassapidosta vakuutuslaitoksissa, Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa ja työttömyysvakuutusrahastossa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lisäksi työnantajan tietojenantovelvollisuudesta ja työttömyysvakuutusmaksun perintää toimeenpanevien yhteisöjen, perintää valvovan työttömyysvakuutusrahaston sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta saada ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja salassapitosäännösten estämättä.

Esityksessä ehdotetaan työttömyysvakuutusrahastoon perustettavaksi työttömyysvakuutusrekisteri. Rekisteriä käytettäisiin työttömyysvakuutusmaksujen perinnän valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen, työttömyysvakuutusmaksujen suuruuden määräämiseen ja ilmoittamiseen, tilastointiin, työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien väärinkäytösten torjumiseen ja selvittämiseen, työnantajan omavastuumaksun määräämiseen sekä lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Työttömyysvakuutusmaksurekisteri

Lakiehdotuksen 26 a §:ään on ehdotettu otettavaksi yksityiskohtaiset säännökset rekisterin käytöstä ja tietosisällöstä. Säännösehdotuksesta ilmenee, ettei rekisterinpidossa ole tarkoitus poiketa henkilötietojen käsittelyä koskevan yleislain eli henkilötietolain (523/1999) mukaisesta sääntelystä.

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, mm. tallettaa rekisteriin, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta.

Työttömyysvakuutusrahasto on työttömyysturvan rahoituksesta annetun lain (555/1998) 9 §:n mukaan työnantajan ja palkansaajan rahoitusosuuksien järjestämiseksi ja työttömyyskassojen tukemiseksi perustettu rahasto, joka vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät niistä vastaa. Työttömyysvakuutusmaksu peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä ja kertyneet varat viivästyskorkoineen suoritetaan työttömyysvakuutusrahastolle.

Työttömyysvakuutusrahasto valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perinnän toimeenpanoa, ja valvonta edellyttää tietoa maksuvelvollisista. Jos rahasto itse perisi suoraan rahastoon varat, maksuvelvollisia koskevat tiedot olisivat sen käytettävissä. Asiallisesti lakisääteistä työtapaturmaa hoitavat vakuutuslaitokset hoitavat maksun perinnän rahaston lukuun. Siten se, että työttömyysvakuutusrahastolla on tieto niistä, jotka ovat velvollisia suorittamaan rahastolle tilitettävät työttömyysvakuutusmaksut, on luonnollinen seuraus työttömyysturvan rahoitusjärjestelmästä. Kysymys on siten kiinteästi työttömyysvakuutusrahaston tehtäviin ja asemaan rahoitusjärjestelmässä kuuluvien tietojen käsittelystä.

Sama pätee työantajan omavastuumaksun määräämiseen ja perintään liittyviin tehtäviin. Kuten hallituksen esityksessä on todettu, työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun periminen ja määrääminen edellyttää vakuutusmaksuvelvollisia ja työntekijöitä koskevien tietojen hankkimista, tallettamista, luovuttamista ja muuta käsittelyä työttömyysvakuutusrahastossa.

Edellä olevan johdosta lakiehdotuksen 26 a §:ssä tarkoitettuun rekisteriin ei ole tarpeen eikä tarkoitettu sisällyttää mitään sellaisia tietoja, jotka eivät olisi tarpeen työttömyysvakuutusrahaston tehtävien hoitamista varten. Työttömyysvakuutusrahaston henkilötietojen käsittelystä on lisäksi yksityiskohtaisemmat säännökset lakiehdotuksen 22 b §:ssä, jossa määritellään työttömyysvakuutusrahaston tiedonsaantioikeus ja se, mitä käyttötarkoituksia varten tietoja on oikeus saada.

Saamansa selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, ettei pykälään ole tarpeen ottaa yksityiskohtaisia säännöksiä rekisterin käytöstä ja tietosisällöstä. Pykälässä mainittaisiin, että rahasto pitää rekisteriä työttömyysvakuutusmaksuja koskevien asioiden hoitoa varten. Lisäksi pykälässä olisi hallituksen esityksessä pykälän 6 momenttiin sisältyvät säännökset tietojen säilytysajoista sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain soveltamisesta tietojen salassapitoon ja luovuttamiseen.

Rangaistussäännös

Lakiehdotuksen 26 b §:n 1 momentissa myös huolimattomuudesta johtuva työnantajan tai tämän edustajan tietojenantovelvollisuuden laiminlyönti on ehdotettu rangaistavaksi. Tapaturmavakuutusjärjestelmässä vastaava laiminlyönti on rangaistavaa vain tahallisena. Kun huolimattomuudesta johtuvasta tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta on mahdollista määrätä maksu korotettuna, sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa säännöksen muuttamista siten, että vain tahallinen tietojenantovelvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistavaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 26 a ja 26 b § muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
26 a §

Työttömyysvakuutusrekisteri

Työttömyysvakuutusrahasto pitää sille tässä laissa säädettyjen työttömyysvakuutusmaksuja koskevien asioiden hoitoa varten työttömyysvakuutusrekisteriä. Työttömyysvakuutusrekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä 20 vuoden ajan siitä, kun ne on merkitty rekisteriin. Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekisteriin talletettujen henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

26 b §

Rangaistussäännös

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan (poist.) laiminlyö 22 d §:n mukaisen tietojenantovelvollisuutensa tai antaa sen piiriin kuuluvan tiedon virheellisenä, on tuomittava, jollei teko, huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​