SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2012 vp

StVM 8/2012 vp - HE 67/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä kesäkuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 67/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö

pääjohtaja Timo Laitinen ja linjanjohtaja Hans Ranta-aho, Valtiokonttori

johtaja Pertti Männistö, Keva

lakimies Ulla Suotunen, Eläketurvakeskus

varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssialan keskusliitto

työmarkkinalakimies Anne Sarvi, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

lakimies Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia, kunnallista eläkelakia, Valtiokonttorista annettua lakia, eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annettua lakia sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annettua lakia siten, että valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvät työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät siirrettäisiin Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi. Valtiokonttoriin ei jäisi enää valtion eläketurvaan liittyviä tehtäviä. Samassa yhteydessä Valtiokonttorista Kevaan siirrettäviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi Kevan palvelukseen. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa, välttää kaksinkertaista työtä sekä aikaansaada kustannussäästöjä valtion eläkejärjestelmän toimeenpanossa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtiokonttorista on vuoden 2011 alusta voimaan tulleella lailla siirretty Kevan hoidettavaksi valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöasiakkaiden eläkeasioiden käsittely. Valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvät työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät ehdotetaan nyt siirrettäväksi Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi. Valtiokonttoriin ei jäisi enää valtion eläketurvaan liittyviä tehtäviä.

Valiokunta katsoo, että julkisen sektorin eläkejärjestelmien toimeenpanon keskittäminen kokonaisuudessaan Kevaan on esityksessä kerrotuin perustein kannatettavaa. Esityksen mukaan keskittäminen tulee nopeuttamaan vakuutettujen palvelua ja parantamaan eläkkeiden oikeellisuutta. Valiokunta pitää työurien pidentämistavoitteen kannalta kuitenkin tärkeänä, että valtion palveluksessa olevien työkyky- ja tapaturmariskien hallinnassa sekä työhyvinvointipalvelujen kehittämisessä tarpeellinen tietopohja edelleen varmistetaan ja valtion henkilöstön työhyvinvointiin tähtäävät hyvät käytännöt säilytetään. Valiokunta korostaa, että valtion työntekijä- ja työnantaja-asiakkaiden erityistarpeista tulee huolehtia siitä huolimatta, että julkisten alojen eläkeasioiden hoito nyt kokonaisuudessaan keskitetään Kevaan.

Esityksen mukaan Valtiokonttorista siirtyy Kevan palvelukseen noin 20 henkilöä. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan 3. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan kunnallisen eläkelaitoksen palvelussuhteen ehtoja lain voimaantulosta alkaen.

Esityksen perusteluihin sisältyy kirjaus, jonka mukaan siirtyvän henkilön palvelusuhteen ehtojen kokonaisuus ja palkkaus eivät heikkenisi siirron yhteydessä. Valiokunta painottaa, että Kevan tulee huolehtia tämän kirjauksen toteutumisesta. Kyse on tällöin paitsi palkkauksen, myös lomaoikeuksien sekä palvelussuhdevuosiin perustuvien etuuksien samoin kuin muiden vastaavien palvelussuhde-ehtojen kokonaisuudesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää