SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2013 vp

StVM 8/2013 vp - HE 81/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta (HE 81/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on yhdessä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, että erityisvastuualuejaossa tapahtuvat muutokset olisi mahdollista ottaa huomioon yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisessa myös kesken laissa säädetyn nelivuotiskauden. Nykyisten säännösten mukaan sosiaali- ja terveysministeriö jakaa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen prosenttiosuuksina viidelle erityisvastuualueelle nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Rahoituspäätös perustuu edellisen nelivuotiskauden tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Jos erityisvastuualuejako muuttuu kesken nelivuotiskauden, tulisi kannustavuuden ylläpitämiseksi pystyä muuttamaan rahanjakoa vastaavasti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​