SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2014 vp

StVM 8/2014 vp - K 7/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2013

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen 2013 (K 7/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Kettunen, Kansaneläkelaitoksen valtuutetut

hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina ja sihteeri Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitoksen hallitus

pääjohtaja Liisa Hyssälä ja johtaja Helena Pesola, Kansaneläkelaitos

neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n mukaan valtuutettujen tehtävänä on valvoa Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ottaen muun ohella huomioon laitoksen palvelujen laatu ja saatavuus. Säännöksen mukaan valtuutettujen tehtävänä on myös antaa vuosittain toiminnastaan kertomus eduskunnalle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että kertomuksesta tulee hyvin esiin asiakaspalvelun keskeinen asema ja Kansaneläkelaitoksen kehittämistyön asiakaslähtöisyys, joka ilmenee muun muassa asiakaskyselyjen ja asiakasraatien käyttämisessä toiminnan kehittämisessä samoin kuin esimerkiksi etuuspäätösten selkeyttä ja lomakkeiden yksinkertaistamista ja sähköistä asiointia koskevissa hankkeissa. Valiokunta pitää myös palvelujen saatavuutta keskeisen tärkeänä. Kertomuksessa esitetyt tunnusluvut henkilöstön vaihtuvuuden vähenemisestä ja henkilöstötutkimuksen tulokset kertovat henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisesta, jota on edelleen syytä jatkaa.

Valiokunta on kahdesta edellisestä kertomuksesta antamassaan mietinnössä pitänyt tarkoituksenmukaisena, että etuusjärjestelmien rahoitukseen ja Kelan toiminnan tehokkuuteen ja kustannustietoisuuteen kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota valtuutettujen kertomuksessa. Valiokunta on pitänyt välttämättömänä, että toimintakertomuksessa annetaan aikaisempaa kattavammat tiedot Kansaneläkelaitoksen hallinnon ja toiminnan arvioimiseksi ja eduskunnan valvontatehtävän toteuttamiseksi.

Valtuutettujen kertomusta on kehitetty valiokunnan toivomaan suuntaan liittämällä kertomukseen tilintarkastuskertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös. Mainittujen liitteiden avulla Kansaneläkelaitoksen toimintaa koskeva tieto on aikaisempaa kattavammin saatavilla valtuutettujen kertomuksen yhteydessä. Valiokunta katsoo, että kertomuksessa on tarkoituksenmukaista käsitellä myös kertomusvuoden jälkeisiä tapahtumia. Valiokunta toteaa, että varsinaisessa kertomuksessa tyydytään useissa kohdissa mainitsemaan valtuutettujen saamien selvitysten ja käytyjen keskustelujen aihepiirejä ilman tarkempaa tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin selvitykset ja keskustelut ovat johtaneet. Valiokunnan käsityksen mukaan Kansaneläkelaitoksen toiminnan valvonnassa on syytä pyrkiä etuusjärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen sekä ottaa käyttöön erilaisia toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen