SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp

StVM 9/2001 vp - LA 185/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä joulukuuta 2000 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta (LA 185/2000 vp — Antti Kalliomäki /sd ym.).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunta

apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

yksikönjohtaja Heikki Kammonen ja toimistopäällikkö Helinä Nieminen, Valtiokonttori

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan kansanedustajain eläkelakia muutettavaksi siten, että kansanedustajan tehtävän hoitaminen rinnastetaan työeläkelakien alaiseen työskentelyyn erilaisia työeläke-etuuksien edellytyksenä olevia vähimmäisaikoja laskettaessa. Lisäksi ehdotetaan niin sanottuna sopeutumiseläkkeenä maksettavan kansanedustajaeläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen pienehköä muutosta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakialoitteen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää aloitetta tarpeellisena. Valiokunta puoltaa lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Valiokunta ei pidä tarpeellisena tässä yhteydessä muuttaa kansanedustajain eläkelain 11 §:ää ja ehdottaa sen poistettavaksi. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että laki tulisi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakialoitteeseen LA 185/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

(poist.)

lisätään 14 päivänä heinäkuuta 1967 annettuun kansanedustajain eläkelakiin (329/1967) uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §

(Kuten LA)

11 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

(2 mom. kuten LA)

_______________

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​