SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2003 vp

StVM 9/2003 vp - HE 61/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 61/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

talouspäällikkö Marja-Liisa Hurme, Lääkelaitos

toimitusjohtaja Reijo Kärkkäinen, Suomen Apteekkariliitto

apteekkari Jari Kokkonen, Yliopiston apteekki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen mukaan apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2003 liikevaihdon perustella. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Vuoden 2003 alusta voimaantulleella lainmuutoksella apteekkimaksun määräytymiseen vaikuttavia perusteita muutettiin muun ohella siten, että ennen maksun määräämistä apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta vähennetään muun muassa lääkemyynti sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kyseisen säännöksen soveltaminen on käytännössä ollut ongelmallista erityisesti laitos-käsitteeseen liittyvien rajanveto-ongelmien vuoksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa uuden säännöksen toimivuutta käytännössä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön tarkistamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää