SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2004 vp

StVM 9/2004 vp - LA 46/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (LA 46/2004 vp — Timo Kalli /kesk. ym).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan kanslia

hallitusneuvos Veikko Liuksia, valtiovarainministeriö

linjan johtaja Heikki Kammonen ja toimistopäällikkö Harri Järvensalo, Valtiokonttori

LAKIALOITE

Aloitteessa ehdotetaan nykyinen erikseen kansanedustajan tehtävästä ja erikseen valtioneuvoston jäsenen tehtävästä muodostuva eläketurva yhdistettäväksi niin, että näistä tehtävistä ja Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan tehtävästä seuraisi vain yksi kansanedustajain eläkelakiin perustuva eläke. Edelleen siinä ehdotetaan eläkkeen perusteena olevan palkkion laskenta-aika pidennettäväksi nykyisestä yhdestä kuukaudesta enimmillään 15 vuoteen. Lisäksi ehdotetaan kansanedustajain eläkelakiin useita sellaisia muun muassa eläkkeiden yhteensovitusta koskevia muutoksia, jotka aiheutuvat vuoden 2005 alusta työeläkejärjestelmään tehtävistä muutoksista, sekä valtion eläkerahastolakiin kansanedustajien työntekijäin eläkemaksua koskevaa muutosta. Valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen annettu laki ehdotetaan samalla kumottavaksi.

Aloitteeseen sisältyvät muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan eräin siirtymäsäännöksin 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kansanedustajain eläkelain välitön muutostarve johtuu työeläkejärjestelmään 1.1.2005 voimaantulevista muutoksista. Työeläkejärjestelmässä muun muassa otetaan käyttöön uusi eläkeindeksi, palkkakerroin, uusi eläkkeen laskentatapa koko työuran ajalta sekä luovutaan eläkkeiden yhteensovituksesta samoin kuin yksilöllisestä varhaiseläkkeestä ja työttömyyseläkkeestä. Kansanedustajain eläketurvaa koskevat säännökset on yhteensovitettava uuden eläkelainsäädännön kanssa. Toisaalta edustajaeläkkeitä on tarpeen uudistaa myös siitä syystä, että vuonna 2000 tapahtuneen edustajien palkkausjärjestelmän muuttamisen jälkeen eläkkeen nykyinen laskentatapa tuottaa varsin sattumanvaraisia lopputuloksia eläkkeen määräytyessä viimeisen edustajakuukauden palkasta. Tästä syystä ehdotus eläkepalkan laskentatavan muuttamisesta nykyistä enemmän koko edustajauran perusteella määräytyväksi on tarkoituksenmukaista. Järjestelmää myös selkeyttää, että poliittisen uran eläketurva yhdistetään yhden eläkkeen tuottavaksi, riippumatta siitä, sisältyykö siihen kansanedustajana, euroedustajana tai ministerinä toimimista.

Valiokunta ei pidä hyväksyttävänä ehdotusta, jonka mukaan kansanedustajan työeläkemaksu poikkeaisi työeläkejärjestelmässä muutoin maksettavista työntekijäin eläkemaksuista. Valiokunta pitää perusteltuna, että myös kansanedustajat maksaisivat työeläkemaksun 53 vuoden iästä alkaen korotettuna. Valiokunta ehdottaa tätä tarkoittavan muutoksen tekemistä valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n 3 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutoin sellaisinaan paitsi 3. lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentti seuraavasti muutettuna:

Valiokunnan muutosehdotukset
4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion palveluksessa olevat henkilöt sekä henkilöt, joiden oikeudesta eläkkeeseen valtion varoista on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion palveluksessa olevan henkilön oikeudesta eläkkeeseen säädetään, suorittavat valtion eläkerahastolle työntekijäin eläkemaksun, joka on työntekijäin eläkelain 12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksuprosentin suuruinen osa 4 momentissa tarkoitetusta työntekijän palkasta. Työntekijäin eläkemaksua suorittavat myös kansanedustajat, Suomesta Euroopan parlamenttiin valitut edustajat ja valtioneuvoston jäsenet (poist.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää