SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp

StVM 9/2009 vp - HE 41/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo ja hallitusneuvos Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainjohtaja Jorma Skippari, Työttömyysvakuutusrahasto

lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

ekonomisti Jonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siten, että tietojen luovutusta ja käyttämistä sekä omavastuumaksun palauttamisen perusteita koskevia säännöksiä tarkistetaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työttömyysturvarahastolle ehdotetaan oikeutta antaa oma-aloitteisesti tietoja muille viranomaisille epäiltäessä lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuuden, siihen liittyvien maksujen tai ennakonpidätysvelvollisuuden laiminlyöntejä. Valiokunnan näkemyksen mukaan esitettyä tietojen vaihtoa ja muuta viranomaisten yhteistyötä on tärkeää edistää pyrittäessä estämään talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Lakiehdotukseen sisältyvä työnantajan omavastuumaksun palauttamista koskeva muutos, joka koskee niitä tilanteita, joissa työttömyysetuutta säästyy työnantajan maksaman lisäeläkkeen ansiosta, on myös perusteltu.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää