SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2013 vp

StVM 9/2013 vp - HE 100/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 100/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Hanna Tossavainen, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä sosiaaliturvaa ja -vakuutusta koskevia lakeja. Esityksen mukaan lakien etuuksien ja korvauksien maksamista koskevia säännöksiä muutettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen mukaisiksi siten, että etuudet ja korvaukset voidaan maksaa Euroopan unionissa sijaitseville tileille.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 aikana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen