SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2014 vp

StVM 9/2014 vp - HE 150/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 150/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta ja ylitarkastaja Marko Leimio, sosiaali- ja terveysministeriö

kehittämispäällikkö Marika Lahtivirta, Kansaneläkelaitos

lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua lakia, jotta EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välisessä sairaanhoidon kustannusten korvaamisessa voitaisiin siirtyä todellisten kustannusten korvaamiseen. EU-asetuksessa 987/2009 säädetään luontoisetuuksien kustannusten korvaamisesta. Etuuksien kustannuksia korvataan joko todellisten tai kiinteämääräisten summien perusteella. Suomi on yksi EU-asetuksen 987/2009 liitteessä 3 mainituista jäsenvaltioista, joka käyttää erikseen määritellyissä tilanteissa luontoisetuuksien korvaamisessa kiinteämääräisiä summia. Suomi voi soveltaa kiinteämääräisten summien laskentaa 1 päivään toukokuuta 2015 saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle mahdollisuutta selvittää vastaavan terveydenhuollon palvelun kustannuksia ja asiakasmaksuja potilaan kotikunnan lisäksi kotikunnan mukaiselta kuntayhtymältä sekä teknisluonteista tarkistusta rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n 1 momenttiin.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015, kuitenkin siten, että lain 12 §:n 2 momentti tulisi voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välisessä sairaanhoidon kustannusten korvaamisessa siirrytään myös eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä osalta todellisten kustannusten korvaamiseen kiinteämääräisten korvausten asemesta. Suomi voi soveltaa kiinteämääräisten summien laskentaa 1 päivään toukokuuta 2015 saakka, jonka jälkeen on hallinnollisesti tarkoituksenmukaista siirtyä todellisten kustannusten laskuttamiseen.

Lakiehdotuksen 20 §:n nojalla Kansaneläkelaitos korvaa nykyistä kattavammin kunnalle tai kuntayhtymälle kustannukset, joista vastaa toinen EU-jäsenvaltio. Lisäksi lakiin ehdotetaan lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä teknisin muutoksin lain nimikkeeseen sekä 13 ja 14 §:ään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 § ja 20 §:n 1 ja 2 momentti, sekä

lisätään 13 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, seuraavasti:

12 §

(Kuten HE)

13 §

Lupa saada asianmukaista hoitoa asuinvaltion ulkopuolella

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun kyse on henkilöstä, joka asuu Suomessa, mutta jolle Kansaneläkelaitos ei ole toimivaltainen laitos myöntämään 1 momentissa tarkoitettua lupaa, Kansaneläkelaitos pyytää lausunnon 2 momentissa säädetyn menettelyn mukaisesti potilaan hoidosta vastuussa olevalta julkisen terveydenhuollon toimintayksiköltä. Kansaneläkelaitos toimittaa tämän lausunnon perusteella todistuksen toimivaltaiselle laitokselle EU-asetuksen 883/2004 20 artiklan 2 kohdan edellytysten täyttymisestä.

(5 ja 6 mom. kuten HE)

14 §

Luvan mukaisen hoidon kustannusten korvaaminen

Jos henkilölle on annettu 13 §:ssä tarkoitettu Kansaneläkelaitoksen myöntämä lupa ja hän on itse maksanut terveydenhuollon palvelusta aiheutuneet kustannukset, luvan mukaisesta hoidosta aiheutuneina kustannuksina korvataan 9 §:n 3 tai 4 momentin mukainen määrä.

20 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen