SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2002 vp

SuVM 1/2002 vp - HE 49/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä helmikuuta 2003 hyväksynyt hallituksen esitykseen HE 49/2002 vp pohjautuvan lakiehdotuksen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta) muutoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen (StVM 59/2002 vp) mukaisesti, paitsi johtolauseen, 7 c §:n, 10 b §:n, 10 c §:n ja 14 a §:n muutettuina seuraavasti:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 10 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § laissa 1288/1993, sekä

lisätään lakiin uusi 7 b, 7 c, 10 b ja 10 c § sekä 14 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 976/1998, uusi 2 momentti seuraavasti:

7 c §

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet

(1 mom. kuten StVM)

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 40 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 80 euroa kuukaudessa. Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään. (Uusi)

(3 mom. kuten StVM:n 2 mom.)

10 b §

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Edellä 7 c §:n 1 momentissa tarkoitettuna kuukausituloina otetaan huomioon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen sekä verosta vapaat tulot siten kuin tässä pykälässä säädetään. Kun maksu määräytyy 7 c §:n 2 momentin mukaisesti yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi vastaavasti huomioon sellaisen henkilön tulot, joka on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan kanssa. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

(2 ja 3 mom. kuten StVM)

Tuloina ei oteta huomioon:

(1 kohta kuten StVM)

2) elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tai 7 c §:n 2 momentissa tarkoitetun puolison alaikäiselle lapselle; eikä

(3 kohta kuten StVM)

10 c §

Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrättäessä

(1 mom. kuten StVM)

Edellä 1 momentin 1 kohdan mukaisesti vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos elatusavun saajana on aviopuoliso, jonka kanssa elatusavun suorittaja on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen laitoshoidon alkamista. (Uusi)

14 a § (Uusi)

Viranomaisten tiedonsaantioikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaisen henkilön taloudellista asemaa koskeviin tietoihin ja selvityksiin, joka on elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön kanssa, jos laitoshoidosta perittävä maksu määrätään tai on määrätty 7 c §:n 2 momentin nojalla puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

_______________

Eduskunta on muilta osin hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukset.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Esko Aho /kesk
 • vpj. Kimmo Kiljunen /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Jussi Ranta /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • vjäs. Markku Markkula /kok

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

eduskuntasihteeri Ari Apilo