SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ  2/2004 vp

SuVM 2/2004 vp - HE 76/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä toukokuuta 2004 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 76/2003 vp) pohjautuvan ehdotuksen laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta muuten ympäristövaliokunnan mietinnön (YmVM 6/2004 vp) mukaisena, mutta lisännyt lakiehdotukseen näin kuuluvan uuden 72 a §:n

72 a §

Menettely liito-oravailmoituksessa

Alueellisen ympäristökeskuksen on saatuaan metsäkeskukselta metsälain 14 b §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi. Ympäristökeskuksen on annettava päätöksensä asiassa viipymättä sen jälkeen, kun se on saanut tässä tarkoitetun ilmoituksen metsäkeskukselta.

Asiaan liittyvät aloitteet

Eduskunta on yhtynyt ympäristövaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 132/2003 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan perustelut

Suuri valiokunta yhtyy eduskunnan päätökseen. Uusi 72 a § täydentää metsälain 14 b §:ää, jonka mukaan metsäkeskuksen on ilmoitettava välittömästi ympäristökeskukselle hakkuun kohdistumisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Ympäristökeskuksen on uuden 72 a §:n perusteella ryhdyttävä ilmoituksen johdosta toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen hakkuissa luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin vastaisesti. Siksi on selvitettävä, onko lisääntymis- ja levähdyspaikka edelleen liito-oravan käytössä ja onko ilmoituksessa tarkoitettu metsänkäyttö mahdollista. Jos metsänkäyttö ei ole mahdollista, maanomistajalla tulee olla mahdollisuus käynnistää prosessi, jossa tarkastellaan suojelua ja siihen liittyvää korvauskysymystä. Valiokunta toteaa säännöksessä tarkoitettavan ilmaisulla "viipymättä" sitä, että alueellisen ympäristökeskuksen on viimeistään 30 päivän kuluessa ratkaistava, onko ilmoituksessa tarkoitettu metsänkäyttö mahdollista. Käsittelyaika voi vain erityisestä syystä muodostua pidemmäksi.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen johtolause muutetaan seuraavasti:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 56 §:n 2 momentti,

muutetaan 10 §:n 2 momentti, 39 §:n 3 momentti, 40 §:n 1 momentti, 44 §:n 3 momentti, 49 §:n 1 ja 4 momentti, 52 §:n 2 momentti, 53 §:n 3 momentti, 56 §:n 1 momentti ja 65 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 44 §:n 3 momentti laissa 492/1997, 53 §:n 3 momentti ja 65 §:n 1 momentti laissa 371/1999, sekä 53 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1096/1997, sekä

lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 371/1999, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, ja 58 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 492/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 72 a § seuraavasti:

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Kimmo Kiljunen /sd
 • vpj. Hannu Takkula /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen

VASTALAUSE

Perustelut

Joutuisan käsittelyn varmistamiseksi ehdotetaan 30 vuorokauden määräaikaa liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi tehtävän päätöksen tekemiselle alueellisessa ympäristökeskuksessa. Määräajalla taataan tasavertainen kohtelu riippumatta siitä, minkä ympäristökeskuksen alueella tätä lainsäädäntöä sovelletaan. On perusteltua, että myös viranomaiskäytäntöä selkeytetään asettamalla toiminnalle tarkat määräajat.

Viranomaispäätösten viipyminen voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä. Talou-dellisia menetyksiä voi tulla erityisesti siirtymäkauden loppuessa, metsäverotuksen siirtyessä pääomaverotuksen piiriin. Esimerkkinä voidaan mainita hakkuiden siirtyminen.

Termi "viipymättä" ei määrittele riittävän selkeästi päätöksenteolta edellytettävää joutuisuutta. On viranomaisen ja maanomistajan etu, että päätöksenteolle on asetettu riittävän tarkka määräaika.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin eduskunnan päätöksen mukaisesti paitsi 72 a § hyväksytään muutettuna seuraavasti:

72 a §

Menettely liito-oravailmoituksessa

Alueellisen ympäristökeskuksen on saatuaan metsäkeskukselta metsälain 14 b §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi. Ympäristökeskuksen on annettava päätöksensä asiassa viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tässä tarkoitetun ilmoituksen metsäkeskukselta.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Timo Soini /ps
 • Jan Vapaavuori /kok