SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ  5/2004 vp

SuVM 5/2004 vp - HE 105/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä marraskuuta 2004 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 105/2004 vp) pohjautuvan ehdotuksen laiksi kosmeettisista valmisteista muuten talousvaliokunnan mietinnön (TaVM 19/2004 vp) mukaisena, mutta lakiehdotuksen 10 § muutettuna seuraavasti:

10 §

Pakolliset merkinnät

(1 mom. kuten TaVM 19/2004 vp)

Tiedot voidaan ilmoittaa kuluttajalle valmisteen mukana toimitettavassa esitteessä tai muulla vastaavalla tavalla, jos merkinnän tekeminen käyttö- ja ulkopakkaukseen on valmisteen tai pakkauksen koon tai muodon vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä mahdotonta. Merkintöjen tekemisestä säädetään tarkemmin kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella, jolla voidaan säätää myös kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisia vähäisiä poikkeuksia merkitsemisvelvollisuuteen.

Asiaan liittyvät aloitteet

Eduskunta on yhtynyt talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 77/2004 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Vilén /kok
 • vpj. Antti Kaikkonen /kesk
 • vpj. Kimmo Kiljunen /sd
 • jäs. Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Väistö /kesk
 • vjäs. Jouko Laxell /kok
 • Timo Soini /ps
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä