TALOUSARVIOALOITE 1078/2010 vp

TAA 1078/2010 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Lehtimäen opisto on vuonna 1971 perustettu vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) ja asetuksen (805/1998) mukaista valtionosuutta saava ns. erityiskansanopisto, jonka koulutus on tutkintoon johtamatonta pitempi- tai lyhyempikestoista koulutusta. Valtio rahoittaa koulutusta valtionosuutena, eikä kunnilla ole lakisääteistä rahoitusosuutta ko. koulutuksessa. Valtion rahoitusta täydentävä osuus koulutuksen kustannuksista katetaan opiskelijoilta perittävillä maksuilla, ylläpitäjän rahoituksella sekä maksullisella palvelutoiminnalla.

Opiston ylläpitämisluvan mukaan opiston tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti tukea ensisijaisesti moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden oppimista, kasvua ja persoonallisuuden kehittymistä ja kykyä toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina kansalaisina. Opistossa opiskelee vuosittain yli 2 000 vammaista henkilöä koko maan alueelta. Pyörätuolia käyttäviä opiskelijoita on kerrallaan 20—30. Opiskelijoiden joukossa on myös vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitsevia opiskelijoita, joista osa on autisteja. Opiskelija-aineksesta ja heidän erityistarpeistaan johtuu se, että henkilökuntaa tarvitaan paljon. Opistossa työskenteleekin yli 80 työntekijää. Henkilöstökulut opistossa ovat poikkeuksellisen kustannusrakenteen vuoksi suuret.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.30.30 lisäyksenä 300 000 euroa Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​