TALOUSARVIOALOITE 126/2014 vp

TAA 126/2014 vp - Pentti Kettunen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ns. Jäämeren rautatien suunnitteluun

Eduskunnalle

Kauppamerenkulkuamme rasittava EU:n rikkidirektiivi tulee voimaan vuonna 2015. Direktiivi tulee vaikeuttamaan ennen kaikkea pohjoisen Suomen ja laajalti koko Suomen vientiteollisuutta. Jotta Suomen viennin kilpailukyky turvataan, on välttämätöntä kehittää vaihtoehtoisia tavaroiden kuljetus- ja laivausreittejä maailmanmarkkinoille.

Yksi varteenotettava vaihtoehto on Pohjoisen jäämeren ja Koillisväylän kautta rakennettava laivausreitti suomalaisille vientituotteille. Suomesta puuttuu tällä hetkellä rautatieyhteys Pohjoiselle jäämerelle, niin sanottu "Jäämeren rautatie".

Pohjoisen Suomen toimijat ovat tehneet jo pitkälle meneviä suunnitelmia norjalaisten toimijoiden kanssa rautatieyhteyden rakentamiseksi Suomesta Norjaan, Rovaniemeltä Kirkkoniemeen. Tämä rautatieyhteys tulisi toteutuessaan palvelemaan koko pohjoisen Suomen vientiteollisuutta kaivos- ja puunjalostusteollisuus mukaan lukien. Samalla se avaisi Suomelle mahdollisuudet kehittää tuontia ympärivuotisen syväsataman, Kirkkoniemen, kautta.

Ehdotan, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan runkoratayhteys välille Rovaniemi—Kirkkoniemi. Toisessa vaiheessa runkorataan yhdistetään niin sanottu Kolarin rautatie ja jatketaan Kontiomäeltä alkavaa rautatietä Taivalkosken kautta Kemijärvelle.

Edellä mainitut rautatieyhteydet mahdollistavat vientituotteiden laivaamisen koko Suomen alueelta Pohjoisen jäämeren ja Koillisväylän kautta maailmanmarkkinoille, globaalisti. Ehdottamani rautatiehanke toteutuessaan olisi kauaskantoinen ja historiallinen, todellinen infrastruktuurihanke, jolla olisi vuosikymmeniä — jopa vuosisatoja — vaikutuksia Suomen hyvinvoinnille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Rovaniemi—Kirkkoniemi-rautatieyhteyttä koskevaan suunnittelutyöhön sekä Salla—Muurmansk-radan (Kantalahti) rakentamista koskevaan selvitystyöhön.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pentti Kettunen /ps

​​​​