TALOUSARVIOALOITE 131/2013 vp

TAA 131/2013 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusväylänpitoon Uudellamaalla

Eduskunnalle

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella asuu n. 30 % maan väestöstä. Lisäksi alueen väestönkasvu on valtakunnan nopeinta. Perustienpidon määrärahoilla rahoitettavien seutu- ja yhdystieverkon hankkeiden investointitarve on alueella yli 900 milj. euroa, mutta investointeihin on viime vuosina ollut käytettävissä vuosittain vain 6—11 miljoonaa euroa. Seurauksena on monien tärkeiden alueellisten liikennehankkeiden lykkääntyminen kauaksi tulevaisuuteen. Tilanne on yhdyskuntien kehittämisen ja liikenneturvallisuuden kannalta kestämätön.

Seutu- ja yhdystieverkko on monin paikoin liikennemääriin verrattuna huonotasoinen. Keskikokoisiin tiehankkeisiin, kuten nopeasti kasvavien taajamien ohikulkuteihin, meluntorjuntaan, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen liittyviin hankkeisiin, ei ole ollut juuri lainkaan rahoitusta. Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän selvityksen mukaan tärkeitä kevyen liikenteen hankkeita on yli 200, mutta nykyisellä rahoitustasolla ei voida varmistaa edes yhden kevyen liikenteen hankkeen toteuttamista vuosittain. Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon liikennemäärät sekä niiden kasvu ovat huomattavasti suurempia kuin maassa keskimäärin, minkä takia investointitarpeet ja investoinneista saatavat hyödyt ovat suuria. Valtion määrärahojen niukkuuden takia kunnat ovat viime vuosina joutuneet enenevässä määrin rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan alueellisiin investointeihin, valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sekä kaikkein kiireellisimpiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen pieniin sekä keskikokoisiin yleisen tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakennushankkeisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Paula Lehtomäki /kesk