TALOUSARVIOALOITE 136/2013 vp

TAA 136/2013 vp - Anne Kalmari /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusväylänpitoon

Eduskunnalle

Keski Suomen perustienpidon rahoitus on nykyisellään täysin riittämätön. Suurten kehittämishankkeiden lykkäytyminen on jo vuosia siirtänyt maakunnan perustienpitorahoitusta pääteiden aivan välttämättömimpiin liikenneturvallisuustöihin, mikä on syventänyt perustienpitorahoituksen vajetta. Vaje uhkaa erityisesti maakunnan harvaan asuttujen alueiden tieverkon kuntoa ja lykkää alempien teiden perustienpitohankkeita ja kevytväylähankkeita. Odotuksia mm. kevytliikenneväylien toteuttamiseen on runsaasti, eikä kiireellisiäkään koulumatkojen turvaksi tarvittavia väyliä pystytä toteuttamaan kohtuullisessa ajassa. Samanaikaisesti nykyisen tieverkon ylläpito sitoo enenevästi rahoitusta, suuria siltoja on tulossa peruskorjausikään ja varusteiden ja laitteiden (valot, kaiteet, liikennemerkit ym.) määrän kasvu ja ikääntyminen tuovat myös niiden lisääntyvän peruskorjaustarpeen. Elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeitä kelirikon vaivaamia sorateitä sen paremmin kuin kuntien yhteistoiminnan kannalta tärkeitä maanteitäkään ei kyetä parantamaan siinä määrin kuin tarpeet edellyttäisivät.

EU- ja työllisyysperusteisten investointirahoituksien avulla on pyritty toteuttamaan kiireellisimpiä elinkeinoelämän kuljetuksia tukevia hankkeita. Tulevalla ohjelmakaudella (2014—2020) infrahankkeisiin ei voida kohdentaa enää EU-rahoitusta. Tällaisiin hankkeisiin, jotka hyödyttävät suoraan paikkakunnan yritystoimintaa ja työllisyyttä, olisi tarpeen kehittää kansallisia rahoitusmekanismeja, joissa ELY-keskuksen liikennevastuualueen sekä elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualueen/hyödynsaajan sekä kunnan yhteisin resurssein näitä pystyttäisiin toteuttamaan. Koko Keski-Suomen maakunnan alueellisiin tieinvestointeihin tarvittava Liikenneviraston rahoitus tulisi olla tasolla 4 miljoonaa euroa/vuosi, eikä määrärahojen vuosittainen vaihtelu saisi olla suurta.

Valtakunnallinen perusväylänpidon rahoitustaso on tällä hetkellä noin 930 miljoonaa euroa vuodessa, mistä perustienpidon osuus on noin 530 miljoonaa euroa. Hallituksen eduskunnalle antamassa liikennepoliittisessa selonteossa on esitetty perustienpidon vuosittaiseen rahoitukseen 100 miljoonan euron lisäystä, mutta vasta seuraavan hallituskauden alusta lukien. Rahoituksen nostaminen vuositasolle 630 miljoonaa euroa on kuitenkin niin valtakunnallisesti kuin Keski Suomenkin kannalta välttämätöntä. Maakunnan perustienpidon rahoitus tulisi tällöin olemaan noin 44 miljoonaa euroa vuodessa (osuus n. 6 % koko maan perustienpidon rahoituksesta). Rahoituksen lisäystarve kohdistuu pääosin ylläpito- ja korvausinvestointeihin ja alueellisiin investointeihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Anne Kalmari /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Sinuhe Wallinheimo /kok
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Tuula Peltonen /sd