TALOUSARVIOALOITE 140/2013 vp

TAA 140/2013 vp - Ilkka Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 yhteysvälin Turku—Pori toteuttamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 8 on tärkein yhteys Turusta Rauman ja Porin suuntaan. Yhteysvälillä ei ole ratayhteyttä, joten henkilö- ja tavaraliikenteelle ei ole vaihtoehtoista liikennemuotoa. Kasitie on vilkas satamaliikenteen kuljetusväylä ja yksi tärkeimmistä erikoiskuljetusten yhteyksistä sekä merkittävä työmatkaliikenteen reitti. Lounais-Suomessa kasitie yhdistää ja palvelee viittä valtakunnallisesti merkittävää satamaa, joiden kautta kulkee n. 25 % maan suuryksikkökuljetusten ulkomaankaupasta. Alueella sijaitsee myös useita tavaraliikenteen terminaaleja. Suuria kuljetusvirtoja valtatielle 8 aiheuttavat mm. telakat, Eurajoen voimalan rakennustyön kuljetukset ja Rauman tehtaiden puukuljetukset.

Tieosuuden turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden runkoverkon huonoimpia. Turun ja Porin välillä tapahtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain noin 50 ja kuolee useita henkilöitä. Kasitiellä on kahdeksan tieosuutta, joilla henkilövahinko-onnettomuuksien riski on yli 1,5-kertainen valtateiden keskiarvoon verrattuna. Yhteysvälihankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja liittymien toimivuutta. Maankäytön kehittymisestä johtuen koko välillä Turku—Pori liikenteen sujuvuuden ongelma on liittymien suuri määrä. Kymmenessä liittymässä on erityisen vilkas sivusuuntainen liikenne, mikä lisää myös onnettomuusriskiä.

Valtatien 8 parantamisesta päätettiin vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa. Valtion vuoden 2013 ensimmäisessä lisäbudjetissa hankkeelle myönnettiin 102,5 miljoonen euron valtuus. Vuonna 2013 rakentaminen aloitetaan 5,5 miljoonalla eurolla ja vuodelle 2014 määräraha on 20 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitus jaksottaa niin, että työ valmistuisi vuonna 2018. Tämä aikataulu ei ole kustannustehokas. Nopeammalla aikataululla saavutettaisiin elvyttävät työllisyysvaikutukset ja maksimoitaisiin hankkeen hyöty. Yhteysvälihanke jää kuitenkin kesken ensimmäisen vaiheen toteutuksen valmistuttua. Tämän jatkoksi on mahdollisimman pian voitava jatkaa toisella vaiheella, joka sisältää toteuttamatta jääneet, alkuperäiseen 210 miljoonan euron hankkeeseen sisältyneet toimet. Tämä 2. vaihe on oltava mukana, kun arvioidaan seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon tulevia hankkeita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa hankkeen valtatien 8 yhteysväli Turku—Pori toteuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ilkka Kanerva /kok
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Petteri Orpo /kok
  • Anne-Mari Virolainen /kok
  • Ritva Elomaa /ps
  • Ilkka Kantola /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Maria Lohela /ps
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Annika Lapintie /vas