TALOUSARVIOALOITE 168/2013 vp

TAA 168/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen

Eduskunnalle

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden määrä on kääntynyt viime vuosina selvään nousuun, mikä on pitänyt yksityismetsätalouden työllisyyttä korkealla tasolla. Metsänparannustöissä on korostunut 2000-luvulla erityisesti nuoren metsän hoito.

Metsätalouden kannalta on tärkeää, että valtion talousarviossa varataan tarvetta vastaava määräraha metsänparannustöihin. Arviomääräraha puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen on talousarvioesityksessä 59 730 000 euroa.

Metsänparannustöiden rahoituksesta valtion tuki kattaa vain osan. Suurin osa metsänparannustöihin käytettävästä rahasta tulee metsänomistajien omista varoista. Lisäämällä metsänparannusvaroja valtio tukee metsäalan työllisyyttä ja maaseudun elinvoimaisuutta.

Nuoren metsän hoitotöiden oikea-aikainen suorittaminen on varmistettava, minkä vuoksi lisämäärärahan myöntäminen metsänparannustöihin on välttämätöntä. Määrärahan lisääminen on välttämätöntä myös pienpuun energiakäytön lisäämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.60.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​