TALOUSARVIOALOITE 171/2013 vp

TAA 171/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Salon itäisen ohikulkutien rakentamiseen kantatielle 52

Eduskunnalle

Kantatie 52 on Tammisaaresta Salon ja Someron kautta Jokioisiin kulkeva valtatietasoinen väylä. Kantatien pituus on 111 kilometriä. Kantatie 52 toimii mm. Hangon satamasta tulevan liikenteen kulkuväylänä läpi Lounais-Suomen.

Kantatie 52 kulkee pohjois-eteläsuunnassa Salon keskustan läpi. Kantatie 52 onkin valtatien 1 ohella alueen keskeinen tavaraliikenteen kuljetusreitti. Raskasta tavaraliikennettä keskustan läpi lisää Meriniityn teollisuusalue. Salon keskustan läpi kulkee siis raskasta tavaraliikennettä, seudullista liikennettä ja kaupunginosien välistä liikennettä. Tämä on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista. Salon seudun päätieverkon liikenneturvallisuus onkin heikompi kuin maassa keskimäärin.

Salon itäisen ohikulkutien rakentamista on selvitetty Salon seudun tie- ja katuverkkoselvityksissä ja ohikulkutie on todettu erittäin tarpeelliseksi keskustan läpi kulkevan liikenteen haittojen vähentämiseksi. Ohikulkutien rakentamisella raskas tavaraliikenne pystytään ohjaamaan pois keskustan alueelta. Tämä parantaisi merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Salon itäisen ohikulkutien rakentamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk