TALOUSARVIOALOITE 241/2014 vp

TAA 241/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen elokuva-, televisio- ja matkailualojen valtakunnallisen investointiohjelman demonstraatiohankkeeseen

Eduskunnalle

Elokuva-, televisio- ja muiden audiovisuaalisten tuotantojen osaaminen on Suomessa korkeatasoista. Lisäksi Suomi on todettu erinomaiseksi maaksi kuvaus- ja tuotantolokaationa niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin produktioille: Suomessa on korkeatasoisia, monipuolisia ja kielitaitoisia audiovisuaalisen alan osaajia. Kehittynyttä teknologiaa ja palveluja on hyvin saatavilla. Ympäristö on turvallinen ja visuaalisesti monipuolinen. Infrastruktuurimme on vahva ja mahdollistaa suurtenkin tuotantoryhmien ja -kalustojen tehokkaan siirtämisen ja hyödyntämisen paitsi urbaaniympäristöissä myös haastavissa luonnonkohteissa Saaristomereltä Lapin perukoille.

Tänä päivänä lähes kaikki merkittävät kansainväliset produktiot hakeutuvat kuvaamaan, ostamaan erilaisia tuotantopalveluja ja etsimään yhteistuotantokumppaneita maihin, jotka tarjoavat mahdollisuuden saada verohelpotuksia tai osapalautuksia investoinneille. Suomesta tällaiset investointikannustimet (tunnetaan myös nimellä tuotantokannustimet) puuttuvat täysin. Siksi yhä useammin myös kotimaiset produktiot hakeutuvat pois Suomesta investointikannustimia tarjoaviin maihin.

Elokuva-, televisio- ja muiden audiovisuaalisten toimialojen investointikannustimien on todettu tuottavan merkittäviä hyötyjä myös muille toimialoille — erityisesti matkailu- ja ravitsemisalalle. Yhden elokuvan kuvausryhmä tarvitsee helposti sadan henkilön majoitus-, ravitsemis- ja logisiikkapalveluja. Ympäri maailmaa leviävien elokuvien ja ohjelmien yleisöt ovat satoja miljoonia katsojia. Elokuvien vaikutuksista maabrändiin ja matkailijavirtojen tuomiin elinkeino- ja verotuloihin on tehty kattava tutkimus esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, joka Suomen tapaan on pieni maa syrjäisellä sijainnilla. Iso-Britanniassa yhden kannustinpunnan on arvioitu tuottavan peräti 12 puntaa bruttokansantuotteeseen.

Investointihelpotusten puuttumisen vuoksi Suomeen saadaan nyt vain murto-osa niistä elinkeino-, vienti-, matkailu- ja verotuloista, joita kilpailijamaat ovat onnistuneet saavuttamaan.

Edellä kuvatun epäkohdan korjaamiseksi ja sen todentamiseksi, miten investointikannustimet vaikuttavat työllisyyteen, edellä mainittujen toimialojen elinkeino-, vienti- ja verotuottoihin sekä muihin hyödyntämismahdollisuuksiin Suomessa, toimialat esittävät toteutettavaksi määräaikaista investointiohjelmaa ja sen rahoittamiseksi kokonaisbudjetiltaan 4 800 000 euron rahaston perustamista. Investointiohjelman kesto olisi 4+1 vuotta, joista viimeinen olisi optiovuosi, mikäli rahaston varat siihen riittävät. Finnish Film & Audiovisual Export ry (Favex) on ilmaissut valmiutensa vastata ohjelman läpiviennistä ja rahaston hallinnoinnista. Keskeiset toimialajärjestöt ovat ilmaisseet kannattavansa Favexin ehdotusta.

Investointiohjelmassa Favex viimeistelee Suomen olosuhteisiin jo kehitetyn kannustinmallin, etsii ohjelmaan sopivat kansainväliset tuotannot, vastaa soveltuvuuskriteerien arvioinnista, laatii sopimukset, koordinoi talous- ja tilitysasiat sekä todentaa ja raportoi sekä investointien että ohjelman tulokset. Kriteerit täyttäville tuotannoille tehtävät osittaispalautukset tilitetään rahastosta lähtökohtaisesti vasta, kun tuotanto on käyttänyt rahaa kannustinsääntöjen mukaisesti tuotannon toteuttamiseen tarvittaviin suomalaisiin palveluihin ja palkkoihin sekä tehnyt asianmukaiset tilitykset ja selvitykset Favexille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.20.41 lisäyksenä 4 800 000 euroa elokuva-, televisio- ja matkailualoja kasvattavan määräaikaisen investointiohjelman ja -rahaston toteuttamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​