TALOUSARVIOALOITE 247/2014 vp

TAA 247/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Valtion tukityöllistämisen kohdentaminen vaikeimmille työttömyysalueille ja rakennemuutospaikkakunnille

Eduskunnalle

Suomessa joillain paikkakunnilla työttömyys on ollut vuosikausia kaksinkertainen koko maan keskimääräiseen tasoon verrattuna. Siitä huolimatta työllisyysmääräahojen taso on laskenut jopa näillä alueilla ns. aluevelvoitteesta huolimatta. Sen lisäksi lukuisilla paikkakunnilla kärsitään äkillisen rakennemuutoksen ongelmista ja työttömyyden räjähdysmäisestä kasvusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  32.30.51 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen valtion virastoille ja laitoksille enintään 2 500 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määräraha kohdennetaan erityisesti vaikeimmille työttömyysalueille (aluevelvoitekunnat) sekä rakennemuutospaikkakunnille.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​