TALOUSARVIOALOITE 261/2014 vp

TAA 261/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aikuiskoulutuksen kehittämiseen

Eduskunnalle

Aikuiskoulutus muuttuu koko ajan tärkeämmäksi yhteiskunnassamme. Perinteinen elämänpolun malli, jossa ammatilliset taidot ja ammattipätevyydet hankitaan nuorena, ja sen jälkeen työskennellään katkeamatta työuran loppuun saakka, on muuttuneessa taloustilanteessa yhä kovemmin koetuksella.

Toimialojen ja yritysten elinkaarten ollessa monin paikoin yhä lyhyempi vaatii yhteiskunnan etu kattavaa aikuiskoulutusjärjestelmää, joka tarjoaa realistisen mahdollisuuden työvoiman uudelleenkouluttautumiseen alalle, jolla työvoimalle on kysyntää. Toimivasta aikuis- ja muuntokoulutuksesta hyötyvät niin työntekijät, työnantajat kuin yhteiskuntakin.

Tällä hetkellä aikuiskoulutuksen ja muuntokoulutuksen ongelmia ovat etenkin riittämättömät aloituspaikat, tutkintojen pitkä kesto ja vaikeus yhdistää opiskelua työntekoon. Jälkimmäisestä seuraa aikuisopiskelijalle toimeentulo-ongelmia, mikäli opiskelua ei ole mahdollista yhdistää monimuoto-opiskelun muodossa palkkatyön tekemiseen.

Tehokkaalla aikuiskoulutusjärjestelmällä Suomen työmarkkinoille saadaan ketteryyttä, jolla pätevää työvoimaa koulutetaan heikosti työllistäviltä aloilta niille aloille, joilla kysyntää työvoimasta on nähtävissä. Näin työvoima ja avoimet työpaikat saadaan kohtaamaan. Työmarkkinoille aidosti pätevöittävä koulutus on myös huomattavasti nykyistä aktivoivaa työllisyyspolitiikkaa tehokkaampi keino saada työttömiä kiinni ansiotyöhön.

Osaamisen kehittämisellä ja elinikäisen oppimisen ulottamisena poikkileikkaavasti koko yhteiskunnan alueelle on myös tuottavuutta ja siten kasvua ja työllisyyttä vahvistava vaikutus. Suomen tulee jatkossakin tähdätä korkeaan osaamiseen ja korkean jalostusarvon tuotantoon, mikä edellyttää osaavan työvoiman tarjontaa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten lisäksi yli 45-vuotiaisiin työntekijöihin. Ikääntyneempien työntekijöiden koulutuksen ajantasaistamiseksi on luotava täsmäkoulutusta, jolla heidät saadaan tekemään loput työuransa täysipainoisesti. Täsmäkoulutusten järjestämiseen tulee osallistaa niin eri viranomaistahot kuin työnantajat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.30.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa aikuiskoulutuksen kehittämiseen, erityisesti muuntokoulutuksen lisäämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​