TALOUSARVIOALOITE 300/2013 vp

TAA 300/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisille sähköisille asiakasjärjestelmille ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien tulokselliselle ja tehokkaalle käytölle on olemassa monia käytännön esteitä ja rakenteellisia ongelmia. Tarkastusvaliokunta on mietinnössään (TrVM 2/2012 vp) ottanut kantaa esteiden poistamiseen keskeisenä osana suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista sekä palveluiden laadun ja tuottavuuden parantamista. Tarkastusvaliokunta toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien tehokkaan ja tuloksellisen käytön rakenteellisia esteitä on poistettava.

Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon mietinnössä valtionavustusten käytössä, kohdentamisessa ja valvonnassa esiin tulleet ongelmat ja huolehtii siitä, että alan toimijoiden osaamista ja koulutusta parannetaan niin, että jatkossa asianomaiset säännökset tunnetaan, niitä myös noudatetaan ja valvotaan. Hallituksen tulee lisäksi selvittää, miten valtionavustuslain 15 ja 36 §:n säännöksiä on käytännössä sovellettu ja onko esimerkiksi kilpailuvaikutuksia arvioitu." (EK 10/2012 vpM 3/2012 vp)

Terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien kehittämiseen käytetään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa merkittävässä määrin julkisia varoja. Apotti-hankkeessa Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa ja HUS muodostavat hankintarenkaan, jossa yhtenä sopijapuolena on myös KL-Kuntahankinnat Oy. Tavoitteena on, että sähköiset tietojärjestelmät uudistetaan, ja tietojärjestelmän toimittaja valitaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto ajoittuu porrastetusti vuosille 2016—2018 alkupuolella.

Kilpailutuksessa on oleellisinta löytää tehokkain ja edullisin palveluiden tuottaja, jotta julkisia varoja ei tuhlata. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisille sähköisille asiakasjärjestelmille on valtion talousarviossa vuodelle 2014 osoitettu 16 330 000 euroa. Tämä on 4 530 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2013.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  33.01.25 4 530 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisille sähköisille asiakasjärjestelmille ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Anne Louhelainen /ps