TALOUSARVIOALOITE 313/2013 vp

TAA 313/2013 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kasvihuone-elinkeinon kehittämiseen

Eduskunnalle

Puutarhatalous ja kasvihuonetuotanto ovat tärkeä osa Suomen elinkeinoelämää. Kasvihuoneviljelyllä on erittäin vahva asema Etelä-Pohjanmaalla, jossa kasvihuone-elinkeinon kehittäminen on mitä tärkeintä niin elinkeinonharjoittajille kuin kunnillekin, joissa elinkeinosta saatavat tulot ovat osaltaan myötävaikuttamassa yhteiskunnan peruspalvelujen ylläpitoon. Kasvihuonetoimiala työllistää Pohjanmaalla suoraan ja välillisesti lähes 2 000 henkilöä. Pohjanmaalla tuotetaan yli 70 % Suomessa tuotetuista tomaateista ja runsaat 50 % kasvihuonekurkuista. Jotta kasvihuone-elinkeino voisi jatkossakin muodostaa nykyisenkaltaisen taloudellisen perustan ja vastata kansallisiin ja EU:n kestävää ja älykästä kasvua koskeviin tavoitteisiin, tarvitaan aktiivista panostamista tutkimukseen, kokeilutoimintaan ja erilaiseen osaamisen kehittämiseen, joita voidaan käytännössä soveltaa nopeasti koko tuotantoketjussa aina kuluttajaan saakka.

Kasvihuone-elinkeinon tutkimukseen ja kehittämiseen osoitetut voimavarat ovat nykyisellään riittämättömät. Soveltava tutkimus ja kasvihuonetoimialan kehittäminen on vähäistä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, ja lisäheikennysten uhka on todellinen. Lisäksi puutarhaelinkeinon paikallinen tutkimus Etelä-Pohjanmaalla on joutunut vaikeuksiin Martens trädgårdsstiftelse -säätiön elokuussa 2011 tapahtuneen konkurssin vuoksi. Käytännössä tämä merkitsee paikallisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan loppumista, mikä puolestaan johtaa pitkällä tähtäimellä sekä laadun että kustannustehokkuuden osalta kilpailukyvyn heikkenemiseen tuontivihanneksiin nähden. Jatkossa koko elinkeinon kehitys on uhattuna.

Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO:n puitteissa Etelä-Pohjanmaalla on vuoden 2011 aikana selvitetty tarvetta ja mahdollisuutta kasvihuonealan osaamiskeskuksen perustamiseen Etelä-Pohjanmaalle. Osaamiskeskuksen tehtävänä olisi koordinoida soveltavaa kokeilutoimintaa ja puutarhaelinkeinon alakohtaista kehittämistä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa (MTT, ProAgria, yliopistot, korkeakoulut ym.). Keskus osallistuisi myös alan toimijoiden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden ja kouluttajien kanssa.

Yhteistyökumppaneiden mukaan saamiseksi käytännön viljelytoiminnan tarpeita vastaavaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kokeilutoiminta tapahtuisi viljelmillä yhteistoiminnassa pakkaamojen ja elinkeinon ammatillisten järjestöjen kanssa. Osaamiskeskuksen tulee myös toimia aktiivisesti tuottajan, kaupan ja kuluttajan välisten yhteyksien vahvistamiseksi ja siten myötävaikuttaa vihannesten kulutuksen lisäämiseen Suomessa ja näin osaltaan edistää kansanterveyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.20.46 lisäyksenä 250 000 euroa kasvihuonealan osaamiskeskuksen perustamiseen Etelä-Pohjanmaalle ja 100 000 euroa käytännöllisesti suuntautuneeseen hankeperusteiseen kokeilu- ja tutkimustoimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mats Nylund /r
  • Peter Östman /kd