TALOUSARVIOALOITE 328/2014 vp

TAA 328/2014 vp - Tuomo Puumala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Yhteisöveron arvioidun tuoton vähentäminen elokuvatuottajien tuotantotuen verovapauden säilyttämiseksi

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä ja siihen liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 122/2014 vp) esitetään elokuvatuottajien tuotantotuen säätämistä veronalaiseksi tuloksi elinkeinotulon verotuksessa.

Verovapauden poistamisen on arvioitu tuottavan valtiolle 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Laskelman voidaan kuitenkin katsoa olevan virheellinen. Taustalla on oletus siitä, että elokuvatuotantoyhtiöt tuottavat enemmän tai yhtä paljon voittoa kuin ne saavat elokuvasäätiön tukea. Näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomen kahdentoista suurimman elokuvatuotantoyhtiön yhteenlaskettu liikevaihto oli 31,6 miljoonaa euroa, josta yhteenlaskettujen voittojen osuus oli 1,6 miljoonaa euroa.

Verotuksen piiriin eivät joutuisi kaikki elokuvasäätiön jakamat tuet, mihin 4 miljoonan euron ennuste perustuu. Verotuksen kohteeksi tulisi ainoastaan 0,2—5 prosenttia saaduista tuista, koska veroa maksetaan vain yritysten tekemästä voitosta. Neljän miljoonan euron verotulojen sijasta odotettavissa olisi vain muutamia kymmeniä- tai satojatuhansia euroja.

Vaikka summa olisi valtion verotuloissa pieni, saattaisi tuotantotuen verovapaudesta luopuminen kuitenkin vaikuttaa kielteisellä tavalla jo ennestään tiukoilla olevan elokuva-alan toimintaedellytyksiin. Voittoa tekevät elokuvayhtiöt käyttävät tuloksensa pääasiassa toimintansa sekä seuraavien tuotantojen kehittämiseen. Veromuutos rankaisisi juuri näitä yrityksiä heikentäen mahdollisuutta yrityksen kasvun ja työllisyyden ylläpitämiseen. Elokuva-alan heikentyminen ja tuotantojen väheneminen näkyisi suoraan tai välillisesti muiden verotulojen, kuten tuloverotuoton, pienenemisenä.

Nämä edellä mainitut seikat on otettava huomioon valtion vuoden 2015 talousarviota käsiteltäessä. Samalla HE 122/2014 vp:n valiokuntakäsittelyn yhteydessä on tehtävä esitys lain 1077/2008 6 §:n 1 momentin 5 kohdan säilyttämisestä nykyisen kaltaisena myös tulevassa lainsäädännössä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentin  11.01.02 arvioidusta tuotosta 4 000 000 euroa, joka kertyy elokuvatuottajille myönnetyn tuotantotuen verovapauden säilyttämisestä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Tuomo Puumala /kesk

​​​​