TALOUSARVIOALOITE 338/2013 vp

TAA 338/2013 vp - Tuula Peltonen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ETY-yhdistys STETEn tuki ry:n toimintaan

Eduskunnalle

Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi, vuonna 1992 rekisteröitynyt ETY-yhdistys, on 43 vuoden ajan tukenut ETY-prosessia ja ylläpitänyt keskustelua laajasta turvallisuudesta tiiviissä yhteistyössä muiden järjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajien, lainsäätäjien ja -valmistelijoiden kanssa. STETEn poikkeuksellinen ja pitkäaikainen yhteys eduskuntaan eduskuntaryhmien nimittämistä kansanedustajista koostuvan puhemiehistön kautta on helpottanut vuoropuhelua ja yhteistyötä laajasta turvallisuudesta eduskunnan ja kansalaisyhteiskunnan välillä. STETE rahoittaa ulkoasiainministeriön valtionavulla eritoten toimiston ylläpitokuluja ja työntekijöiden palkkakustannuksia sekä anoo hankerahoitusta projektikohtaisesti muilta tahoilta. Valtion talousarvioesityksen 2014 leikkaukset koskevat monia samasta valtionapumomentista tukea saavia järjestöjä, mutta STETElle esitetty leikkaus olisi muista poiketen kohtalokas. STETEn valtionapua on vuosina 2012—2013 leikattu rajusti, ja vuodelle 2014 esitetty lisäleikkaus nostaisi kokonaisleikkausmäärän 44 prosenttiin STETEn pitkäaikaisesta valtionapumäärärahasta. STETEn valtionavuksi on esitetty 62 000 euron määrärahaa, kun se vuosina 2007—2011 oli 110 000 euroa. Lisäleikkaus on ristiriidassa STETEn ensi vuoden toimintasuunnitelman kanssa. STETEllä on tulossa ensi vuonna mm. kaksi yhteistyökumppanien ja rahoittajien tärkeinä pitämää isoa hanketta, joille tarvitaan STETEn molempien työntekijöiden, pääsihteerin ja koordinaattorin, työpanosta.

Arktiset turvallisuuskysymykset ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. STETEn koordinoima ja yhdessä ruotsalais- ja norjalaispartnerien kanssa järjestämä Pohjoismainen Foorumi keskittyy arktisen turvallisuuspolitiikan koviin ja pehmeisiin teemoihin, ml. ympäristö- ja vähemmistökysymykset. Hanke kulminoituu kansainväliseen konferenssiin Norjan Tromssassa vuonna 2014. Hanke vie eteenpäin mm. Suomen arktisen strategian (23.8.2013) tavoitteita hyödyntää kansainvälisiä ja alueellisia foorumeita Suomen arktisten tavoitteiden edistämiseksi sekä luoda yhteyksiä Suomen kannalta keskeisten hankkeiden toimijoihin (ml. naapurimaiden hallinnot). 1980-luvulta lähtien järjestettyjen Pohjoismaisen Foorumin konferenssien pääteemat ja konferenssimaat ovat olleet aina mitä ajankohtaisimpia.

STETE järjestää myös ETYJin rakennemuutosprosessia, Helsinki +40 -prosessia, seuraavan "ETYJ — kohti turvallisuusyhteisöä" -juhlaseminaarin ja teemakohtaisen seminaarisarjan tiedottamaan prosessista ja sen tuloksista ja lisäämään prosessin näkyvyyttä Suomessa ennen prosessin määräaikaa vuotta 2015.

On toivottavaa, ettei ETYJin globaalia roolia ja Suomen roolia ETY-prosessin kehtona ja järjestön uudistumista ajavana maana paineta unholaan. Eduskunta on tiiviissä yhteistyössä ETYJiin ETYJin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan sekä sen jäsenten tärkeiden roolien kautta järjestössä. Toivomme, että eduskunta päättää myös vaalia ja kehittää yhteyttään ruohonjuuritasolle tukemalla ETY-yhdistystä valtionapukysymyksessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  24.90.50 lisäyksenä 54 000 euroa Suomen toimikunnalle Euroopan turvallisuuden edistämiseksi ja lisää momentin perusteluihin lausuman, että järjestön toimintaa ei saa tulevaisuudessa asettaa taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Tuula Peltonen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Ismo Soukola /ps
 • Pia Kauma /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Haapanen /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Heikki Autto /kok
 • Tom Packalén /ps
 • Pertti Salolainen /kok