TALOUSARVIOALOITE 350/2014 vp

TAA 350/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamisen tukeen

Eduskunnalle

Kansallinen metsäohjelma (KMO) 2015 on valtioneuvoston 16.12.2010 hyväksymä metsäalan kokonaisvaltainen kehittämisohjelma ja se sisältää metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Ohjelmalle on asetettu päämääräksi metsiin perustuvan liiketoiminnan vahvistaminen ja tuotannon arvon kasvattaminen, metsätalouden kannattavuuden parantuminen, metisen monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen sekä hyvinvointivaikutusten vahvistuminen vuoteen 2020 mennessä.

MMM:n rahoittamat toimenpiteet liittyvät metsänhoidon ja perusparannuksen rahoitukseen, metsien monimuotoisuuden suojeluun, puun energiakäytön edistämiseen, metsätalouden edistämis- ja viranomaistoiminnan järjestämiseen sekä metsäalan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Julkisen rahoituksen lisäksi kansallisen metsäohjelman toteutuminen edellyttää merkittävää yksityisen sektorin rahoitusta.

Suomen metsäsektorin nykyisessä tilanteessa kaikki metsäalan kilpailukyvyn parantamiseksi meneillään olevat KMO -hankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä.

Talousarvioesityksen määräraha on riittämätön Kansallinen metsäohjelma 2015:den ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa asetettujen tavoitteiden metsänhoito- ja perusparannustöille sekä puuperäisen energian lisäämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Määrärahan lisäysesityksellä on työllisyyttä ja talouskasvua edistävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.44 lisäyksenä 8 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen käytettävään tukeen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Antti Rantakangas /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Lasse Hautala /kesk
  • Eeva-Maria Maijala /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Timo Kalli /kesk

​​​​