TALOUSARVIOALOITE 360/2013 vp

TAA 360/2013 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 453 Niittypurontie—Käpykankaantie (Jäppiläntie) hankkeen toteutukseen

Eduskunnalle

Pieksämäki—Jäppilä—Varkaus-maantie 453 on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Parantamisosuus käsittää Varkauden kaupungin alueelle sijoittuvan osuuden. Tieosuuden ongelmana on tien kapeus sekä tien yleisgeometriasta poikkeavat osuudet. Nykyisen tien leveys ei ole myöskään riittävä kevyelle liikenteelle. Näkemäolosuhteet liittymissä ovat monin paikoin puutteelliset.

Parannukset vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuus paranee. Kevyen liikenteen turvallisuus paranee, kun läpiajava ja raskas liikenne siirtyy kauemmas asutuksesta uudelle tieosuudelle.

Hanke tukee mm. metsäteollisuuden raskaan liikenteen kuljetuksia ja teollisuuden toimintaedellytyksiä. Parannettavan tieosuuden pituus on 3,8 kilometriä. Tie rakennetaan uudelle linjaukselle välillä Niittypurontie—Ruokokoski noin 2,5 kilometrin matkalle. Tälle tiejaksolle tulee nopeusrajoitukseksi 80 km/h. Tie päällystetään, ja tien kokonaisleveydeksi tulee 7 metriä. Nykyinen syrjään jäävä tieosuus jää kevyen sekä paikallisen liikenteen käyttöön ja muuttuu hallinnollisesti kaduksi. Välille Ruokokoski—Lintulantie rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä maantien pohjoispuolelle noin yhden kilometrin matkalle. Tällä osuudella nykyisen maantien rakennetta parannetaan. Ruokokosken maantiesillan viereen rakennetaan erillinen kevyen liikenteen silta ja Kuukankoskeen uudelle tielinjalle teräsputkisilta. Lintulantien ja Käpykankaantien liittymien välillä parannetaan lisäksi lyhyt näkemiä haittaava mäkiosuus ja rakennetaan kevyen liikenteen väylää tien eteläpuolelle 250 metrin matkalle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 800 000 euroa maantien 453 Niittypurontie—Käpykankaantie (Jäppiläntie) -hankkeen toteutukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd