TALOUSARVIOALOITE 375/2010 vp

TAA 375/2010 vp - Lauri Kähkönen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien talous- ja velkaneuvontaan

Eduskunnalle

Määräraha esitys kuntien talous- ja velkaneuvontaan vuodelle 2011 on 4 511 000 euroa. Kuluvalle vuodelle esitetty määräraha oli kaikkiaan 5 011 000 euroa. Todettakoon, että budjettikäsittelyssä joulukuussa 2009 eduskunta lisäsi hallituksen esittämään 1,1 Me.

Laki velvoittaa valtion järjestämään talous- ja velkaneuvontaa tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Palvelujen kysyntä jatkuu edelleen tasaisena, vaikka velkajärjestelylain voimaantulon aikoihin vuonna 1993 ajateltiin ylivelkaantuneiden henkilöiden asioiden tulevan hoidetuksi muutamassa vuodessa. Asiakaskunnan rakenne on muuttunut; suurimpana ryhmän ovat nykyisin nuoret. Velkaneuvontapalvelujen kysyntä kasvaa koko ajan erityisesti korkean työttömyyden alueilla, kuten Pohjois-Karjalassa. Työttömien lisäksi lomautetut sekä esimerkiksi peliriippuvaiset ovat uutena talous- ja velkaneuvontaa tarvitsevana ryhmänä.

Velkaneuvonta-asiat ovat tulleet entistä vaativammiksi, ja niissä tarvitaan vankkaa osaamista ja ammattitaitoa. Siitäkin huolimatta, että vapaaehtoisia velkajärjestelyjä ja velkasovintoja tehdään paljon, käräjäoikeuteen menevien hakemusten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Talous- ja velkaneuvontaa työllistävät edelleen vanhat hakemukset lisätilityslaskelmineen ja maksuohjelman muutoksineen. Velkaneuvonnan asiakkaiden jonotusajat eivät ole lyhentyneet ja tarve velkaneuvonnalle on kasvanut.

Talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa edellytetään talousneuvontapalvelujen järjestämistä sekä ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyä. Käytännössä tätä yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi asetettua ennalta ehkäisevää työtä on jo nykyisten määrärahojen puitteissa ollut hyvin vaikea toteuttaa, koska varsinainen velkaneuvonta ja ylivelkaongelmien selvittäminen vievät velkaneuvojien ajan kokonaisuudessaan. Myös tämä tulisi ottaa huomioon talous- ja velkaneuvontaan varatuissa määrärahoissa. Kansalaisten velkaantumiskehitystä osoittavien eri indikaattorien perusteella voidaan olettaa, että asiakkaita talous- ja velkaneuvontaan on tulossa jatkossakin vähintään nykyisellä vauhdilla, ellei ennalta ehkäisevään toimintaan saada lisäresursseja. On myös huomioitava se, että harvaanasutuilla, muuttotappioalueilla velkavaikeuksissa olevien ihmisten määrä ei vähene samassa suhteessa, kuin asukasluku. Tällaisilla alueilla velkaneuvontaan osoitetut rahat vähenevät entisestään vaikka kulut tosiasiassa kasvavat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 500 000 euroa kuntien talous- ja velkaneuvontaan.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Lauri Kähkönen /sd

​​​​